Free javascript Hosting


sbe-1080-01.js

Uploaded on Dec 16 2021 21:16 by aboyault

(function (cjs, an) {

var p; // shortcut to reference prototypes
var lib={};var ss={};var img={};
var rect; // used to reference frame bounds
lib.ssMetadata = [];


(lib.AnMovieClip = function(){
this.actionFrames = [];
this.ignorePause = false;
this.gotoAndPlay = function(positionOrLabel){
cjs.MovieClip.prototype.gotoAndPlay.call(this,positionOrLabel);
}
this.play = function(){
cjs.MovieClip.prototype.play.call(this);
}
this.gotoAndStop = function(positionOrLabel){
cjs.MovieClip.prototype.gotoAndStop.call(this,positionOrLabel);
}
this.stop = function(){
cjs.MovieClip.prototype.stop.call(this);
}
}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
// symbols:(lib.brittgaiserhSAlu33padAunsplash = function() {
this.initialize(img.brittgaiserhSAlu33padAunsplash);
}).prototype = p = new cjs.Bitmap();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,1920,1080);


(lib.jackalopewest02HBQ2w_yakunsplash = function() {
this.initialize(img.jackalopewest02HBQ2w_yakunsplash);
}).prototype = p = new cjs.Bitmap();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,1920,1080);


(lib.leselbypeeF3pFjYIunsplash = function() {
this.initialize(img.leselbypeeF3pFjYIunsplash);
}).prototype = p = new cjs.Bitmap();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,1920,1080);// helper functions:

function mc_symbol_clone() {
var clone = this._cloneProps(new this.constructor(this.mode, this.startPosition, this.loop, this.reversed));
clone.gotoAndStop(this.currentFrame);
clone.paused = this.paused;
clone.framerate = this.framerate;
return clone;
}

function getMCSymbolPrototype(symbol, nominalBounds, frameBounds) {
var prototype = cjs.extend(symbol, cjs.MovieClip);
prototype.clone = mc_symbol_clone;
prototype.nominalBounds = nominalBounds;
prototype.frameBounds = frameBounds;
return prototype;
}


(lib.Interpoler23 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.instance = new lib.brittgaiserhSAlu33padAunsplash();
this.instance.setTransform(-959.65,-539.8,0.9996,0.9996);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-959.6,-539.8,1919.3,1079.6);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler22 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.instance = new lib.brittgaiserhSAlu33padAunsplash();
this.instance.setTransform(-959.65,-539.8,0.9996,0.9996);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-959.6,-539.8,1919.3,1079.6);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler19 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.instance = new lib.leselbypeeF3pFjYIunsplash();
this.instance.setTransform(-995.8,-746.85,0.4939,0.4939);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-995.8,-746.8,948.4,533.5);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler17 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.instance = new lib.jackalopewest02HBQ2w_yakunsplash();
this.instance.setTransform(-978.75,-652.5,0.5366,0.5366);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-978.7,-652.5,1030.3,579.6);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler15 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#006192").s().p("ABoFcQgSgIgIgUIhhkFIg4AAIAADzQAAAVgPAOQgOAPgVAAQgWAAgOgPQgPgOAAgVIAApcQAAgVAPgOQAOgPAVAAIB+AAQAkAAAgAOQAgANAYAYQAYAYAOAhQAOAgAAAkIAAA7QAAA0gaApQgaApgrAWIBcD1QAIAUgJATQgJATgUAHQgKAEgJAAQgKAAgKgFgAhLgpIBLAAQAfAAAWgWQAWgWAAggIAAg7QAAgfgWgWQgWgWgfAAIhLAAg");
this.shape.setTransform(338.1689,-41.5367);

this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#006192").s().p("AhoFfQgVAAgPgPQgPgPAAgVIAApYQAAgUAPgPQAPgOAVAAIDQAAQAWAAAOAOQAQAOAAAWQAAAVgQAOQgOAPgWABIieAAIAAC8ICKAAQAUAAAQAPQAOAOAAAVQAAAVgOAOQgQAPgUAAIiKAAIAADRICeAAQAWAAAOAPQAQAPAAAVQAAAVgQAPQgOAPgWAAg");
this.shape_1.setTransform(297.35,-41.75);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#006192").s().p("AgeFZQgNgKgFgRIiopgQgFgUAKgSQAKgSAVgFQAUgGASAKQASAKAGAUIApCWIAnCNIAmCNIAniNIAniNIApiWQAFgUASgKQATgKAUAGQAVAFAKASQAKASgFAUIioJgQgFARgOAKQgNAKgRAAQgQAAgOgKg");
this.shape_2.setTransform(252.9221,-41.7591);

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#006192").s().p("AhEFUQgfgNgZgYQgYgYgNggQgOgggBglIAAnhQABgWAPgOQAOgPAWAAQAUAAAPAPQAPAOgBAWIAAHhQAAAgAXAVQAVAXAgAAQAdAAAXgXQAXgVgBggIAAnhQABgWAPgOQAOgPAWAAQAUAAAPAPQAOAOAAAWIAAHhQABAlgOAgQgOAggYAYQgYAYghANQggAOgjAAQgkAAghgOg");
this.shape_3.setTransform(207.1,-41.75);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#006192").s().p("AhEFUQgggNgYgYQgYgYgNggQgOggAAglIAAljQAAgmAOgfQANghAYgXQAYgZAggNQAggOAkAAQAlAAAgAOQAgANAYAZQAYAXANAhQAOAfAAAmIAAFjQAAAlgOAgQgNAggYAYQgYAYggANQggAOglAAQgkAAgggOgAg0jmQgWAVAAAgIAAFjQAAAgAWAVQAWAXAeAAQAfAAAWgXQAWgVAAggIAAljQAAgggWgVQgWgXgfAAQgeAAgWAXg");
this.shape_4.setTransform(163.025,-41.75);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#006192").s().p("ABoFcQgSgIgIgUIhhkFIg4AAIAADzQAAAVgPAOQgOAPgVAAQgWAAgOgPQgPgOAAgVIAApcQAAgVAPgOQAOgPAVAAIB+AAQAkAAAgAOQAgANAYAYQAYAYAOAhQAOAgAAAkIAAA7QAAA0gaApQgaApgrAWIBcD1QAIAUgJATQgJATgUAHQgKAEgJAAQgKAAgKgFgAhLgpIBLAAQAfAAAWgWQAWgWAAggIAAg7QAAgfgWgWQgWgWgfAAIhLAAg");
this.shape_5.setTransform(120.7189,-41.5367);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#006192").s().p("AgjFRQgPgOAAgVIABooIhXAAQgUgBgQgPQgOgOAAgVQAAgWAOgOQAPgOAVAAIEQAAQAWAAAOAOQAPAOAAAWQAAAVgPAOQgPAPgVABIhWAAIAAIoQAAAVgPAOQgOAPgVAAQgVAAgOgPg");
this.shape_6.setTransform(77.65,-41.55);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#006192").s().p("AhoFfQgWAAgOgPQgOgPAAgVIAApYQAAgUAOgPQAOgOAWAAIDRAAQAUAAAQAOQAPAOgBAWQABAVgPAOQgQAPgUABIieAAIAAC8ICIAAQAWAAAOAPQAPAOABAVQgBAVgPAOQgOAPgWAAIiIAAIAADRICeAAQAUAAAQAPQAPAPgBAVQABAVgPAPQgQAPgUAAg");
this.shape_7.setTransform(40,-41.75);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#006192").s().p("ABoFcQgSgIgIgUIhhkFIg4AAIAADzQAAAVgPAOQgOAPgVAAQgWAAgOgPQgPgOAAgVIAApcQAAgVAPgOQAOgPAVAAIB+AAQAkAAAgAOQAgANAYAYQAYAYAOAhQAOAgAAAkIAAA7QAAA0gaApQgaApgrAWIBcD1QAIAUgJATQgJATgUAHQgKAEgJAAQgKAAgKgFgAhLgpIBLAAQAfAAAWgWQAWgWAAggIAAg7QAAgfgWgWQgWgWgfAAIhLAAg");
this.shape_8.setTransform(-1.4811,-41.5367);

this.shape_9 = new cjs.Shape();
this.shape_9.graphics.f("#006192").s().p("AhoFfQgWAAgOgPQgOgPAAgVIAApYQAAgUAOgPQAOgOAWAAIDRAAQAUAAAQAOQAOAOAAAWQAAAVgOAOQgQAPgUABIifAAIAAC8ICJAAQAVAAAPAPQAQAOgBAVQABAVgQAOQgPAPgVAAIiJAAIAADRICfAAQAUAAAQAPQAOAPAAAVQAAAVgOAPQgQAPgUAAg");
this.shape_9.setTransform(-62.4,-41.75);

this.shape_10 = new cjs.Shape();
this.shape_10.graphics.f("#006192").s().p("AgrFgQgngJgggXQgfgWgTghQgMgSAGgVQAGgUASgLQASgKATAFQAUAGAMASQASAfAkAIQAjAGAdgWQAOgKAIgPQAHgPACgRQADgkgZgcIinirQgbgbgNgkQgMgjADgmQADgmASghQASghAegXQAfgXAlgIQAkgJAlAIQAlAIAeAVQAgAWATAiQAKARgGAUQgFAUgSAMQgSAKgUgGQgUgFgLgSQgRgcghgJQghgGgbAVQgbAUgCAiQgEAiAZAYICmCrQAbAcAOAlQANAlgDAnQgDAogTAhQgTAigeAYQggAYgmAJQgUAEgTAAQgSAAgSgDg");
this.shape_10.setTransform(-103.3083,-41.7749);

this.shape_11 = new cjs.Shape();
this.shape_11.graphics.f("#006192").s().p("ABoFcQgSgIgIgUIhhkFIg4AAIAADzQAAAVgPAOQgOAPgVAAQgWAAgOgPQgPgOAAgVIAApcQAAgVAPgOQAOgPAVAAIB+AAQAkAAAgAOQAgANAYAYQAYAYAOAhQAOAgAAAkIAAA7QAAA0gaApQgaApgrAWIBcD1QAIAUgJATQgJATgUAHQgKAEgJAAQgKAAgKgFgAhLgpIBLAAQAfAAAWgWQAWgWAAggIAAg7QAAgfgWgWQgWgWgfAAIhLAAg");
this.shape_11.setTransform(-164.0811,-41.5367);

this.shape_12 = new cjs.Shape();
this.shape_12.graphics.f("#006192").s().p("AhEFUQgggNgYgYQgYgYgNggQgOgggBglIAAnhQABgWAPgOQAOgPAWAAQAUAAAPAPQAOAOAAAWIAAHhQAAAgAXAVQAVAXAgAAQAdAAAXgXQAXgVgBggIAAnhQABgWAPgOQAOgPAWAAQAUAAAPAPQAOAOAAAWIAAHhQAAAlgNAgQgOAggYAYQgYAYghANQggAOgjAAQglAAgggOg");
this.shape_12.setTransform(-209.5,-41.75);

this.shape_13 = new cjs.Shape();
this.shape_13.graphics.f("#006192").s().p("AhEFUQgggNgYgYQgYgYgNggQgOggAAglIAAljQAAgmAOgfQANghAYgXQAYgZAggNQAggOAkAAQAlAAAgAOQAgANAYAZQAYAXANAhQAOAfAAAmIAAFjQAAAlgOAgQgNAggYAYQgYAYggANQggAOglAAQgkAAgggOgAg0jmQgWAVAAAgIAAFjQAAAgAWAVQAWAXAeAAQAfAAAWgXQAWgVAAggIAAljQAAgggWgVQgWgXgfAAQgeAAgWAXg");
this.shape_13.setTransform(-253.575,-41.75);

this.shape_14 = new cjs.Shape();
this.shape_14.graphics.f("#006192").s().p("AihFRQgOgOAAgVIAApcQAAgUAOgPQAPgOAVAAIB9AAQAlAAAgANQAgAOAYAXQAYAZANAgQAOAgAAAkIAAA8QAAAlgOAfQgNAhgYAXQgYAXggAOQggAOglAAIhKAAIAADzQAAAVgPAOQgPAPgVAAQgVAAgPgPgAhKgpIBKAAQAfAAAWgWQAWgWAAgfIAAg8QAAgegWgXQgWgVgfAAIhKAAg");
this.shape_14.setTransform(-294.275,-41.55);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-319.2,-103.2,679.8,120);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler13 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_2
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ah1DIQgfgCgZgYQgZgZgCgfQgCgfAUgVID4j4QAVgUAfACQAfACAZAZQAYAZACAfQAEAfgVAVIj4D4QgRASgbAAIgIgBg");
this.shape.setTransform(-149.7386,-134.1996);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));

// Calque_1
this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ADfLpQgngRgSgrIjPovIh5AAIAAIJQAAAtgfAeQgeAgguAAQguAAgfggQgfgeAAgtIAA0NQAAgtAfgeQAfggAtAAIEOAAQBOAABEAdQBFAdAzAzQA0A0AcBFQAeBEAABPIAAB+QAABug3BYQg4BYhcAvIDEINQASArgTApQgTAogrAQQgUAGgTAAQgWAAgWgJgAiihYICiAAQBCAAAvgvQAvgvAAhEIAAh+QAAhDgvgvQgvgvhCAAIiiAAg");
this.shape_1.setTransform(299.9504,-24.0538);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AjfLuQguAAgfggQgggfAAgtIAA0DQAAgtAggfQAfggAuAAIG/AAQAtAAAgAgQAgAfAAAuQAAAtggAeQggAggtAAIlUAAIAAGUIEnAAQAtAAAgAfQAgAfAAAuQAAAsggAfQggAggtAAIknAAIAAHAIFUAAQAtAAAgAgQAgAeAAAuQAAAtggAfQggAggtAAg");
this.shape_2.setTransform(212.675,-24.525);

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AkNLuQgtAAgeggQgggfAAgtIAA0DQAAgtAggfQAeggAtAAIENAAQBPAABEAeQBFAcA0A0QAzAzAdBGQAdBDAABPIAALpQAABPgdBEQgdBFgzAzQg0A0hFAcQhEAehPAAgAihIWIChAAQBDAAAvgvQAvgvAAhDIAArpQAAhCgvgwQgvgvhDAAIihAAg");
this.shape_3.setTransform(121.2,-24.525);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AEyLnQgngUgLgrIgShBIgVhMIgahfIl9AAQgPA0gLArIgVBMQgJAlgJAcQgLArgmAUQgmAWgtgLQgrgMgVglQgWgmALgtIFo0VQAIgkAdgWQAcgUAlAAQAmAAAdAUQAbAWAKAkIFmUVQAMAtgWAmQgUAlgrAMQgPAEgOAAQgdAAgZgPgAhAgLIhBDvIEDAAIhAjvQgih8gghtIhADpg");
this.shape_4.setTransform(23.2284,-24.5417);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhBLiQgbgWgLgkIlo0WQgLgrAVgnQAWgmAtgLQAqgMAnAWQAoAVALAqQAqCgAtCiIBUEtIBUEwQAmiQAtigIBTktQAqiiAtigQALgqAogVQAngWArAMQAtALAVAmQAWAngLArIloUWQgLAkgcAWQgcAVgkAAQglAAgdgVg");
this.shape_5.setTransform(-66.4307,-24.5118);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AjfLuQguAAgfggQgggfAAgtIAA0DQAAgtAggfQAfggAuAAIG/AAQAtAAAgAgQAgAfAAAuQAAAtggAeQggAggtAAIlUAAIAAGUIEnAAQAtAAAgAfQAgAfAAAuQAAAsggAfQggAggtAAIknAAIAAHAIFUAAQAtAAAgAgQAgAeAAAuQAAAtggAfQggAggtAAg");
this.shape_6.setTransform(-154.575,-24.525);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhMC8QgfgfAAgtIAAjgQAAgsAfgfQAgggAsAAQAtAAAfAgQAgAfAAAsIAADgQAAAtggAfQgfAggtAAQgsAAggggg");
this.shape_7.setTransform(-221,-78.375);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhfLwQhTgThDgwQhDgwgohHQgagnANgrQANgsAmgWQAlgXArAMQArANAZAmQAlBBBNASQBOAOA8gvQAggXAPggQAQgfAFgmQAHhNg2g6IlmlvQg7g6gbhNQgbhMAHhRQAHhRAmhGQAmhHBBgyQBBgxBQgSQBPgSBOAQQBPASBCAuQBCAuApBIQAWAlgMArQgMArgnAZQgmAWgrgMQgqgMgWgmQgng9hGgSQhGgOg6AtQg7ArgFBKQgGBIAzAzIFkFwQA7A8AdBPQAdBPgHBSQgHBWgoBIQgpBHhAA0QhEAzhQATQgsAJgrAAQgmAAgngHg");
this.shape_8.setTransform(-285.1202,-24.5428);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1}]}).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-333.1,-232.5,682.1,334.2);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler11 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#D89A10").s().p("AhBDHQgPAAgJgOQgIgNAHgOIB7jsQAIgQgFgQQgFgRgPgIQgPgIgQAEQgQAGgKAOQgGAKgLADQgKADgLgFQgKgHgDgLQgEgLAGgKQAUgjAogMQATgFASACQAVAEAPAIQAkATAMAoQAFASgCAUQgBARgJATIhmDCIBUAAQAMAAAJAJQAIAIAAAMQAAAMgIAIQgIAIgNAAg");
this.shape.setTransform(118.1421,-43.8747,0.9879,0.9879);

this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#D89A10").s().p("AhBDHQgPAAgJgOQgIgNAHgOIB8jsQAHgQgFgQQgFgRgPgIQgPgIgQAEQgQAGgKAOQgFAKgMADQgLADgKgFQgKgHgDgLQgDgMAFgJQAVgjAngMQATgFASACQAVADAQAJQAjATAMAoQAFAUgCASQgBATgJARIhmDCIBVAAQALAAAJAJQAIAIAAAMQAAAMgIAIQgIAIgMAAg");
this.shape_1.setTransform(93.8426,-43.8747,0.9879,0.9879);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#D89A10").s().p("AgmDAQgRgHgOgOQgPgPgHgRQgHgSAAgUIAAjIQAAgVAHgSQAHgRAPgPQANgNASgIQASgIAUAAQAVAAARAIQATAIANANQANANAIATQAIARAAAWIAADIQAAAVgIARQgIATgNANQgOAOgSAHQgSAIgUAAQgUAAgSgIgAgdiBQgNAMAAASIAADIQAAAQANAOQANAMAQAAQAQAAAOgMQAMgNAAgRIAAjIQAAgSgMgMQgNgNgRAAQgRAAgMANg");
this.shape_2.setTransform(69.8234,-43.7477,0.9879,0.9879);

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#D89A10").s().p("AhBDHQgPAAgJgOQgIgNAHgOIB7jsQAIgQgFgQQgFgRgPgIQgPgIgQAEQgQAGgKAOQgGAKgLADQgKADgLgFQgKgHgDgLQgEgLAGgKQAUgjAogMQATgFASACQAVAEAPAIQAkATAMAoQAFASgCAUQgBARgJATIhmDCIBUAAQALAAAKAJQAIAIAAAMQAAAMgIAIQgJAIgMAAg");
this.shape_3.setTransform(45.2845,-43.8747,0.9879,0.9879);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#D89A10").s().p("AA7DEQgLgFgEgLIg2iTIggAAIAACJQAAAMgIAIQgIAIgNAAQgLAAgJgIQgIgIAAgMIAAlTQAAgMAIgJQAJgIALAAIBHAAQAVAAARAIQATAIANANQANAOAIASQAIARAAAWIAAAhQAAAcgOAYQgOAWgaANIA0CKQAFAKgFAMQgFAKgMAFQgFACgEAAQgGAAgGgDgAgqgXIAqAAQARAAANgMQAMgNAAgRIAAghQAAgSgMgNQgOgMgQAAIgqAAg");
this.shape_4.setTransform(10.7717,-43.6105,0.9879,0.9879);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#D89A10").s().p("Ag6DFQgMAAgJgIQgHgIgBgMIAAlRQABgMAHgIQAJgIAMAAIB1AAQAMAAAIAIQAJAJAAALQAAAMgJAIQgIAIgMAAIhZAAIAABrIBNAAQALAAAJAIQAJAJAAALQAAALgJAIQgJAJgLAAIhNAAIAAB2IBZAAQAMAAAIAIQAJAJAAALQAAAMgJAIQgIAIgMAAg");
this.shape_5.setTransform(-11.9006,-43.7477,0.9879,0.9879);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#D89A10").s().p("AgTDAQgIgJAAgMIAAlVQAAgMAIgIQAJgJAKAAQALAAAJAJQAIAIAAAMIAAFVQAAAMgIAJQgIAIgMAAQgLAAgIgIg");
this.shape_6.setTransform(-29.4358,-43.7477,0.9879,0.9879);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#D89A10").s().p("AA7DEQgKgFgFgLIg2iTIggAAIAACJQAAAMgIAIQgIAIgNAAQgMAAgHgIQgJgIABgMIAAlTQgBgMAJgJQAHgIAMAAIBHAAQAVAAARAIQATAIANANQANAOAIASQAIARAAAWIAAAhQAAAcgPAYQgOAWgZANIA0CKQAFAKgFAMQgFAKgLAFQgGACgEAAQgGAAgGgDgAgqgXIAqAAQARAAANgMQAMgNAAgRIAAghQAAgSgMgNQgOgMgQAAIgqAAg");
this.shape_7.setTransform(-46.6747,-43.6105,0.9879,0.9879);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#D89A10").s().p("AgQDCQgHgGgEgJIhelWQgDgLAFgKQAHgKALgDQAMgDAJAFQALAFADAMIBCDzIBDjzQADgMAKgFQAKgFAMADQAMADAGAKQAFAKgDALIhfFWQgDAJgHAGQgIAGgJAAQgIAAgIgGg");
this.shape_8.setTransform(-72.607,-43.7259,0.9879,0.9879);

this.shape_9 = new cjs.Shape();
this.shape_9.graphics.f("#D89A10").s().p("Ag6EHQgMAAgIgIQgIgJAAgLIAAlRQAAgLAIgKQAIgIAMAAIB1AAQAMAAAIAIQAIAJAAAMQAAAMgIAIQgIAIgMAAIhZAAIAABpIBOAAQALAAAIAJQAJAIgBAMQABAMgJAIQgIAIgLAAIhOAAIAAB2IBZAAQALAAAJAJQAIAIAAAMQAAAMgIAIQgIAIgMAAgAgeibQgLgBgIgIQgHgIAAgLQAAgLAJgIIA7g1QAHgIAMABQALABAHAIQAHAJAAALQAAALgIAHIg7A1QgHAHgKAAIgCAAg");
this.shape_9.setTransform(-95.5263,-50.2239,0.9879,0.9879);

this.shape_10 = new cjs.Shape();
this.shape_10.graphics.f("#D89A10").s().p("AhOC9QgJgIABgMIAAlRQgBgMAJgIQAHgIANAAIB1AAQAMAAAIAIQAIAJAAALQAAAMgIAIQgIAIgMAAIhZAAIAABrIBNAAQAMAAAIAIQAJAJAAALQAAALgJAIQgIAJgMAAIhNAAIAACSQAAAMgIAIQgIAIgMAAQgNAAgHgIg");
this.shape_10.setTransform(-116.5192,-43.7477,0.9879,0.9879);

this.shape_11 = new cjs.Shape();
this.shape_11.graphics.f("#D89A10").s().p("AAPDAQgIgIAAgMIAAkSIgVAXQgJAIgLAAQgMAAgJgIQgIgIAAgMQAAgMAIgIIBGhHQAOgOARAIQAIADAFAHQAFAIAAAIIAAFWQAAAMgIAIQgIAIgNAAQgMAAgIgIg");
this.shape_11.setTransform(20.7742,-95.1767,0.9879,0.9879);

this.shape_12 = new cjs.Shape();
this.shape_12.graphics.f("#D89A10").s().p("AAQDAQgJgJAAgLIAAkSIgVAXQgJAIgLAAQgMAAgIgIQgJgJAAgLQAAgMAJgIIBGhHQANgOARAIQAJADAEAHQAFAIAAAIIAAFWQAAAMgIAIQgIAIgMAAQgMAAgIgIg");
this.shape_12.setTransform(-3.5281,-95.1767,0.9879,0.9879);

this.shape_13 = new cjs.Shape();
this.shape_13.graphics.f("#D89A10").s().p("AgUC/QgIgJAAgLIABk3IgxAAQgMAAgJgJQgHgIAAgMQAAgMAHgIQAJgJAMABICZAAQALgBAJAJQAIAJABALQgBAMgIAIQgIAJgMAAIgxAAIAAE3QAAALgJAJQgHAHgMABQgLgBgJgHg");
this.shape_13.setTransform(-35.8078,-95.0444,0.9879,0.9879);

this.shape_14 = new cjs.Shape();
this.shape_14.graphics.f("#D89A10").s().p("Ag6DFQgLABgJgJQgIgJAAgLIAAlRQAAgLAIgJQAJgJALABIB1AAQALgBAJAJQAJAJgBALQABAMgJAIQgJAJgLAAIhZAAIAABqIBOAAQALgBAIAJQAJAIgBAMQABALgJAIQgIAIgLAAIhOAAIAAB2IBZAAQALAAAJAJQAJAIgBAMQABALgJAJQgJAJgLgBg");
this.shape_14.setTransform(-56.7512,-95.1432,0.9879,0.9879);

this.shape_15 = new cjs.Shape();
this.shape_15.graphics.f("#D89A10").s().p("AgmDAQgSgHgNgOQgOgOgHgSQgIgRAAgVIAAjIQAAgVAIgSQAHgSAOgOQANgNASgIQASgIAUAAQAVAAASAIQASAIANANQAOAOAHASQAIASAAAVIAADIQAAAVgIARQgHASgOAOQgNAOgSAHQgTAIgUAAQgUAAgSgIgAgdiBQgMAMAAASIAADIQAAARAMANQAMAMARAAQASAAAMgMQANgNAAgRIAAjIQAAgSgNgMQgMgNgSAAQgRAAgMANg");
this.shape_15.setTransform(-91.797,-95.1679,0.9879,0.9879);

this.shape_16 = new cjs.Shape();
this.shape_16.graphics.f("#D89A10").s().p("AAPDAQgIgIAAgMIAAkSIgVAXQgJAIgLAAQgMAAgJgIQgIgIAAgMQAAgMAIgIIBGhHQAOgOARAIQAIADAFAHQAFAIAAAIIAAFWQAAAMgIAIQgIAIgNAAQgMAAgIgIg");
this.shape_16.setTransform(-118.1739,-95.1767,0.9879,0.9879);

this.shape_17 = new cjs.Shape();
this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACZQgOgBgKgFQgMgFgJgIQgIgJgGgMQgEgLAAgOIAAhVQAAgNAEgMQAGgMAIgIQAJgIAMgGQAKgEAOAAIAZAAIAAhHQgBgJAGgGQAGgFAIAAQAJAAAGAFQAFAGAAAJIAAEHQAAAJgFAGQgGAGgJAAgAgRgOQgGAIgBAJIAABVQABALAGAGQAIAHAJAAIAZAAIAAiFIgZAAQgJABgIAGg");
this.shape_17.setTransform(52.4611,90.8784,0.9879,0.9879);

this.shape_18 = new cjs.Shape();
this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgOCKQgFgFAAgIIAAixQAAgJAFgGQAHgFAHAAQAJAAAFAFQAGAGAAAJIAACxQAAAIgGAFQgFAHgJAAQgHAAgHgHgAgQhmQgIgHAAgKQAAgLAIgGQAHgIAJABQALgBAGAIQAIAGAAALQAAAKgIAHQgGAHgLAAQgJAAgHgHg");
this.shape_18.setTransform(39.816,91.8663,0.9879,0.9879);

this.shape_19 = new cjs.Shape();
this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACXQgNgHgIgNQgHgOAAgOIAAjrQAAgJAGgFQAGgGAIAAQAIAAAFAGQAGAFAAAJIAADrQAAAIAIAFQAHAFACAIQACAHgEAIQgEAHgIACIgFAAQgFAAgEgCg");
this.shape_19.setTransform(31.7703,90.9747,0.9879,0.9879);

this.shape_20 = new cjs.Shape();
this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag6CSQgGgFABgIIAAkJQgBgIAGgGQAFgFAKAAIArAAQANAAAMAEQALAGAKAIQAJAKAEAKQAFANABANIAABVQgBAMgFAMQgEALgJAKQgKAJgLAEQgMAFgNABIgYAAIAABHQABAIgHAFQgGAHgHAAQgJAAgGgHgAgYAVIAYAAQALAAAGgHQAIgGgBgKIAAhVQABgKgIgIQgGgGgLgBIgYAAg");
this.shape_20.setTransform(18.3785,99.8683,0.9879,0.9879);

this.shape_21 = new cjs.Shape();
this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABLBmQgGgGAAgIIAAiCQAAgLgHgHQgHgHgLAAIgYAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgHAAgGgGQgGgFAAgJIAAibIgxAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgJAAgFgGQgGgFAAgJIAAivQAAgJAGgGQAFgFAJAAICEAAQAOAAALAFQAMAGAJAHQAJAJAFAMQAFALAAAPIAACCQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgJAAgFgGg");
this.shape_21.setTransform(-3.2565,95.4721,0.9879,0.9879);

this.shape_22 = new cjs.Shape();
this.shape_22.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgOCQQgGgGAAgJIAAkBQAAgJAGgGQAGgGAIgBQAJABAGAGQAGAGAAAJIAAEBQAAAJgGAGQgHAHgIAAQgIAAgGgHg");
this.shape_22.setTransform(-20.8164,91.4217,0.9879,0.9879);

this.shape_23 = new cjs.Shape();
this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgXBoQgTgIgLgQQgKgQgBgUIAAhYQABgMAFgNQAEgLAJgJQAKgJALgFQAMgFAMAAQAOAAALAFQAMAFAJAJQAIAIAGAMQAEAMAAANIAAAsQABAJgGAFQgGAGgJAAIhDAAIAAAYQAAAHADAHQAFAGAHADQAHADAGgCQAIgBAEgFQAHgHAIAAQAIAAAGAHQAGAGAAAIQAAAIgGAGQgOAOgTAEIgMABQgMAAgMgFgAgQg9QgIAHABAKIAAAZIAvAAIAAgZQABgKgIgHQgGgHgLAAQgJAAgHAHg");
this.shape_23.setTransform(-41.587,95.3789,0.9879,0.9879);

this.shape_24 = new cjs.Shape();
this.shape_24.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMCXQgTgEgNgOQgHgGAAgIQAAgIAHgGQAGgGAHAAQAIAAAHAGQAEAFAIACQAHABAGgDQAHgCAEgHQAEgGABgHIAAgbIgZAAQgOAAgKgFQgNgFgHgIQgJgJgGgMQgEgLAAgNIAAhVQAAgOAEgMQAGgMAJgIQAHgIANgGQAKgFAOAAIAtAAQAIAAAFAGQAHAGAAAIIAADcQAAAUgLAQQgLAQgSAHQgNAGgMAAIgMgCgAgQhpQgIAHAAALIAABVQAAAJAIAHQAHAHAJAAIAZAAIAAiFIgZAAQgJAAgHAHg");
this.shape_24.setTransform(-58.4307,99.8739,0.9879,0.9879);

this.shape_25 = new cjs.Shape();
this.shape_25.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgOAAgKgFQgMgFgJgIQgIgJgGgMQgEgLAAgOQAAgOAEgLQAFgMAJgIQAKgJALgEQAMgGAMAAIAZAAIAAgXQAAgHgFgGQgEgHgHgCQgGgDgGACQgHABgFAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGQgHgGAAgIQAAgIAHgGQAOgOATgEQAQgDATAHQASAIALAQQALAPgBAUIAACDQAAAJgFAGQgGAFgJAAgAgRAbQgGAHgBAKQABAKAGAHQAIAHAJAAIAZAAIAAgxIgZAAQgJAAgIAIg");
this.shape_25.setTransform(-75.1262,95.2689,0.9879,0.9879);

this.shape_26 = new cjs.Shape();
this.shape_26.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACXQgNgHgIgNQgHgOAAgOIAAjrQAAgJAGgFQAGgGAIAAQAIAAAFAGQAGAFAAAJIAADrQAAAJAIAEQAHAFACAIQACAHgEAIQgEAHgIACIgFAAQgGAAgDgCg");
this.shape_26.setTransform(-85.7898,90.9747,0.9879,0.9879);

this.shape_27 = new cjs.Shape();
this.shape_27.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACXQgNgHgIgNQgHgOAAgOIAAjrQAAgJAGgFQAGgGAIAAQAIAAAFAGQAGAFAAAJIAADrQAAAJAIAEQAHAFACAIQACAHgEAIQgEAHgIACIgFAAQgGAAgDgCg");
this.shape_27.setTransform(-94.5821,90.9747,0.9879,0.9879);

this.shape_28 = new cjs.Shape();
this.shape_28.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgOCKQgFgFAAgIIAAixQAAgJAFgGQAHgFAHAAQAIAAAGAFQAGAGAAAJIAACxQAAAIgGAFQgGAHgIAAQgHAAgHgHgAgRhmQgHgHAAgKQAAgLAHgGQAIgIAJABQALgBAGAIQAIAGAAALQAAAKgIAHQgGAHgLAAQgJAAgIgHg");
this.shape_28.setTransform(-104.121,91.8663,0.9879,0.9879);

this.shape_29 = new cjs.Shape();
this.shape_29.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMCSQgFgEgCgIIhIkAQgCgJAEgIQAFgIAIgCQAJgCAHAEQAJAFABAIIAyC3IAzi3QABgIAJgFQAHgEAIACQAKACAEAIQAEAIgCAJIhIEAQgCAIgFAEQgGAEgHAAQgGAAgGgEg");
this.shape_29.setTransform(-118.3468,91.427,0.9879,0.9879);

this.shape_30 = new cjs.Shape();
this.shape_30.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACZQgLgBgNgEQgMgFgJgKQgIgJgFgLQgFgNgBgMIAAhVQABgMAFgNQAFgMAIgIQAJgJAMgFQAMgFAMAAIAYAAIAAhGQAAgJAHgGQAFgGAIABQAJgBAGAGQAGAGAAAJIAAEHQAAAJgGAGQgGAFgJABgAgQgOQgHAHAAAKIAABVQAAAKAHAHQAHAIAJgBIAYAAIAAiFIgYAAQgJAAgHAHg");
this.shape_30.setTransform(40.4087,49.8805,0.9879,0.9879);

this.shape_31 = new cjs.Shape();
this.shape_31.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAeBmQgFgFgBgJIAAiCQAAgKgGgIQgJgHgJAAIgYAAIAACbQABAJgHAFQgFAGgIAAQgJAAgGgGQgFgFAAgJIAAivQAAgJAFgFQAGgGAJAAIArAAQAOAAALAFQANAGAIAIQAIAIAFAMQAGALAAAPIAACCQAAAJgHAFQgFAGgIAAQgKAAgFgGg");
this.shape_31.setTransform(23.7132,54.4249,0.9879,0.9879);

this.shape_32 = new cjs.Shape();
this.shape_32.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgLAAgNgFQgNgFgIgJQgJgJgEgLQgGgMAAgNQAAgPAGgKQAFgNAIgHQAIgIANgGQALgFANAAIAYAAIAAgXQAAgIgEgGQgDgFgIgDQgGgCgGAAQgHACgFAFQgFAGgJAAQgJAAgGgGQgFgGAAgIQAAgIAFgGQAOgOATgEQATgEAQAIQATAHAKAQQAMARAAATIAACDQgBAJgFAFQgHAGgIAAgAgRAaQgGAHAAALQAAAKAGAHQAIAHAJAAIAYAAIAAgxIgYAAQgJAAgIAHg");
this.shape_32.setTransform(6.5237,54.2574,0.9879,0.9879);

this.shape_33 = new cjs.Shape();
this.shape_33.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACXQgMgHgIgOQgIgMAAgPIAAjrQAAgJAGgGQAGgFAIAAQAIAAAFAFQAGAGAAAJIAADrQAAAJAIAEQAHAFACAHQADAJgFAHQgDAHgJACIgFAAQgFAAgEgCg");
this.shape_33.setTransform(-4.1509,49.9629,0.9879,0.9879);

this.shape_34 = new cjs.Shape();
this.shape_34.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AguBmQgGgFAAgJIAAivQAAgJAGgFQAGgGAIAAIArAAQARAAAPAJQAIAEACAHQACAJgEAHQgFAHgHADQgIACgIgFQgGgDgGAAIgXAAIAACbQAAAIgGAGQgFAGgJAAQgJAAgFgGg");
this.shape_34.setTransform(-14.7708,54.4249,0.9879,0.9879);

this.shape_35 = new cjs.Shape();
this.shape_35.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgXBoQgTgHgLgRQgKgPgBgVIAAhYQAAgLAGgOQAFgMAIgIQAKgJALgFQAMgFAMAAQAOAAALAFQANAGAHAIQAJAIAFAMQAFAMABANIAAAsQAAAIgGAGQgFAGgKAAIhDAAIAAAYQAAAIADAGQAFAHAHACQAHADAGgCQAHAAAFgGQAGgGAJAAQAIAAAGAGQAFAFAAAJQAAAJgFAFQgOAOgTAEIgNABQgMAAgLgFgAgQg9QgIAHABAKIAAAZIAvAAIAAgZQABgKgIgHQgGgHgLAAQgKAAgGAHg");
this.shape_35.setTransform(-30.3743,54.359,0.9879,0.9879);

this.shape_36 = new cjs.Shape();
this.shape_36.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcCQQgOgFgKgLQgKgKgGgNQgGgOAAgPIAAiXQAAgMAEgMQAEgLAIgKQAIgLAJgGQALgHAMgDQANgDAKABQANAAALAFQAKAEAKAJQAJAHAHAMQAEAIgCAIQgCAJgIAEQgHAFgJgDQgJgCgEgIQgGgJgKgEQgJgFgKAEQgKACgHAJQgHAJAAAKIAACXQAAANAKAJQAJAKAMAAQAMAAALgKQAJgJAAgNIAAgyIgXAAQgJAAgFgGQgGgHAAgJQAAgIAGgGQAFgGAJAAIAsAAQAJAAAHAGQAGAGAAAIIAABIQAAAPgGAOQgFANgLAKQgKALgOAFQgNAGgQAAQgPAAgNgGg");
this.shape_36.setTransform(-47.5885,50.3957,0.9879,0.9879);

this.shape_37 = new cjs.Shape();
this.shape_37.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAeBmQgFgGgBgIIAAiCQABgKgIgIQgIgHgJAAIgXAAIAACbQgBAJgFAFQgGAGgJAAQgIAAgFgGQgHgFAAgJIAAivQAAgJAHgFQAFgGAIAAIAsAAQAOAAALAFQANAGAHAIQAJAIAGAMQAEALAAAPIAACCQAAAJgFAFQgGAGgJAAQgIAAgGgGg");
this.shape_37.setTransform(-73.5949,54.4249,0.9879,0.9879);

this.shape_38 = new cjs.Shape();
this.shape_38.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYBoQgNgGgHgIQgJgIgFgMQgFgMgBgOIAAhYQABgNAFgMQAFgMAJgIQAHgIANgGQAKgFAOAAQANAAAMAFQALAFAKAJQAIAIAFAMQAGAOAAALIAABYQAAAMgGAOQgFAMgIAIQgKAJgLAFQgMAFgNAAQgOAAgKgFgAgQg9QgIAHABAKIAABYQgBALAIAHQAGAHAKAAQAKAAAIgHQAGgHAAgLIAAhYQAAgKgGgHQgIgHgKAAQgKAAgGAHg");
this.shape_38.setTransform(-90.6362,54.3508,0.9879,0.9879);

this.shape_39 = new cjs.Shape();
this.shape_39.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhGCUQgGgHAAgIQAAgIAGgGQAGgGAIAAQAJAAAGgFQAHgEACgIIAPg0Ig0irQgCgIAEgHQAFgIAHgCQAIgCAHAEQAIAEACAIIAhByIAihyQACgIAIgEQAHgEAIACQAIACAEAIQAEAHgCAIIhHDrQgFAUgRAMQgSANgVAAQgIAAgGgFg");
this.shape_39.setTransform(-106.8677,58.7241,0.9879,0.9879);

this.shape_40 = new cjs.Shape();
this.shape_40.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgsCVQgJAAgGgGQgGgGAAgJIAAj/QAAgJAGgGQAGgGAJAAQAJAAAGAGQAHAGAAAJIAADqIBCAAQAJAAAGAGQAHAGAAAJQAAAJgHAGQgGAGgJAAg");
this.shape_40.setTransform(-119.4088,50.3004,0.9879,0.9879);

this.shape_41 = new cjs.Shape();
this.shape_41.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABLBmQgGgFAAgJIAAiDQAAgKgHgHQgGgHgLAAIgZAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgHAAgGgGQgGgFAAgJIAAibIgxAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGQgGgFAAgJIAAivQAAgIAGgGQAGgGAIAAICFAAQANAAAMAFQAKAFAKAJQAJAIAFAMQAFAMAAANIAACDQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGg");
this.shape_41.setTransform(89.2603,13.4023,0.9879,0.9879);

this.shape_42 = new cjs.Shape();
this.shape_42.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgNAAgMgFQgLgGgJgIQgIgIgFgMQgGgMAAgOIAAiCQABgJAFgFQAGgGAIAAQAIAAAHAGQAFAFABAJIAACCQAAALAGAHQAIAHAJAAIAZAAIAAibQAAgJAFgFQAGgGAIAAQAIAAAHAGQAFAFAAAJIAACvQAAAIgFAHQgHAFgIAAg");
this.shape_42.setTransform(67.329,13.2295,0.9879,0.9879);

this.shape_43 = new cjs.Shape();
this.shape_43.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgOCKQgFgFAAgIIAAiyQAAgIAFgFQAHgHAHABQAJgBAFAHQAGAFAAAIIAACyQAAAJgGAEQgFAHgJgBQgHABgHgHgAgQhmQgIgHAAgKQAAgLAIgGQAHgIAJABQAKgBAIAIQAGAGABALQgBAKgGAHQgIAHgKAAQgJAAgHgHg");
this.shape_43.setTransform(54.4863,9.8212,0.9879,0.9879);

this.shape_44 = new cjs.Shape();
this.shape_44.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACZQgNAAgLgGQgNgFgIgIQgIgIgFgMQgFgMgBgOIAAhWQABgMAFgMQAFgLAIgJQAIgIANgFQAMgGAMAAIAYAAIAAhHQABgIAFgFQAGgHAIAAQAKAAAEAHQAGAFABAIIAAEJQgBAIgGAGQgFAFgJABgAgQgOQgIAHABAJIAABWQgBAJAIAJQAHAGAJAAIAYAAIAAiEIgYAAQgKAAgGAGg");
this.shape_44.setTransform(41.2978,8.8333,0.9879,0.9879);

this.shape_45 = new cjs.Shape();
this.shape_45.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgOAAgKgFQgNgFgHgJQgIgHgHgNQgEgLAAgOQAAgOAEgLQAFgMAKgIQAJgJALgEQAMgGAMAAIAYAAIAAgXQAAgHgEgGQgDgGgHgDQgHgDgGACQgHABgFAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGQgGgGgBgIQABgHAGgHQAOgOASgEQASgDASAHQASAIALAPQALAQAAAUIAACDQAAAJgHAGQgFAFgIAAgAgQAbQgIAHAAAKQAAAJAIAIQAIAHAIAAIAYAAIAAgxIgYAAQgJAAgHAIg");
this.shape_45.setTransform(24.6023,13.2238,0.9879,0.9879);

this.shape_46 = new cjs.Shape();
this.shape_46.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAPCVQgMgGgHgIQgLgLgDgKQgGgNABgMIAAhuIgQAAQgJgBgFgFQgGgHAAgIQAAgIAGgGQAFgGAJAAIAQAAIAAhHQAAgIAFgFQAGgHAJAAQAHAAAGAHQAFAFAAAIIAABHIAZAAQAJAAAFAGQAGAHAAAHQAAAIgGAHQgFAFgJABIgZAAIAABuQABAKAHAIQAHAGAKABQAIgBAGAGQAGAGAAAJQAAAIgGAFQgFAHgJgBQgMAAgNgEg");
this.shape_46.setTransform(10.9693,8.9321,0.9879,0.9879);

this.shape_47 = new cjs.Shape();
this.shape_47.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSCVQgQgEgOgJQgOgKgHgOQgFgHADgJQACgJAIgFQAHgEAJADQAIADAFAGQAIANAPAEQAOADAMgKQAHgEADgGQADgIABgGQABgPgLgLIhGhJQgLgLgGgQQgFgPABgQQACgPAHgOQAIgPANgKQANgKAPgCQAOgEARADQAQAEAMAJQAOAJAHAOQAFAIgDAIQgCAIgIAGQgHAEgJgDQgJgDgDgGQgJgNgNgEQgNgBgMAIQgLAIgBAPQgBAOAKAKIBGBIQAMAOAFAOQAGAPgCARQgBARgIAOQgIAPgNAJQgNAKgQAFQgJABgHAAIgQgBg");
this.shape_47.setTransform(-3.7521,9.3766,0.9879,0.9879);

this.shape_48 = new cjs.Shape();
this.shape_48.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAPCVQgMgGgHgIQgLgLgDgKQgGgNABgMIAAhuIgQAAQgIgBgGgFQgGgHAAgIQAAgIAGgGQAGgGAIAAIAQAAIAAhHQAAgIAFgFQAGgHAJAAQAHAAAGAHQAGAFAAAIIAABHIAYAAQAJAAAFAGQAGAGAAAIQAAAJgGAGQgFAFgJABIgYAAIAABuQAAAKAHAIQAHAGAKABQAIgBAGAGQAGAFAAAKQAAAJgGAEQgFAHgJgBQgMAAgNgEg");
this.shape_48.setTransform(-27.2624,8.9321,0.9879,0.9879);

this.shape_49 = new cjs.Shape();
this.shape_49.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgNAAgMgFQgLgGgJgIQgIgIgGgMQgEgMAAgOIAAiCQgBgJAGgFQAGgGAJAAQAHAAAGAGQAHAFgBAJIAACCQAAALAIAHQAHAHAJAAIAZAAIAAibQgBgJAGgFQAGgGAJAAQAHAAAGAGQAHAFgBAJIAACvQABAIgHAHQgGAFgHAAg");
this.shape_49.setTransform(-42.4267,13.2295,0.9879,0.9879);

this.shape_50 = new cjs.Shape();
this.shape_50.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABLBmQgGgFAAgJIAAiDQAAgKgHgHQgHgHgLAAIgYAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgHAAgGgGQgGgFAAgJIAAibIgxAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgJAAgFgGQgGgFAAgJIAAivQAAgIAGgGQAFgGAJAAICEAAQANAAAMAFQAMAGAJAIQAJAIAFAMQAFAMAAANIAACDQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGg");
this.shape_50.setTransform(-63.7159,13.4023,0.9879,0.9879);

this.shape_51 = new cjs.Shape();
this.shape_51.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAPCVQgNgGgGgIQgKgKgEgLQgFgMgBgNIAAhuIgPAAQgIgBgHgFQgFgHAAgIQAAgHAFgHQAHgGAIAAIAPAAIAAhHQAAgIAGgFQAGgHAJAAQAHAAAFAHQAHAFAAAIIAABHIAYAAQAJAAAFAGQAGAGAAAIQAAAIgGAHQgFAFgJABIgYAAIAABuQgBAJAIAJQAHAGAKABQAIgBAGAGQAGAGAAAJQAAAJgGAEQgFAHgJgBQgNAAgMgEg");
this.shape_51.setTransform(-83.4739,8.9321,0.9879,0.9879);

this.shape_52 = new cjs.Shape();
this.shape_52.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgMAAgMgFQgLgFgJgJQgJgHgGgNQgEgNAAgMQAAgMAEgNQAGgMAJgIQAKgKAKgDQANgGALAAIAZAAIAAgXQAAgHgFgGQgEgHgGgCQgGgDgHACQgHABgFAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGQgGgGAAgIQAAgHAGgHQAOgOATgEQARgDASAHQATAIAKAPQAKAQAAAUIAACDQAAAIgFAHQgHAFgHAAgAgRAbQgHAHAAAKQAAAJAHAIQAJAHAIAAIAZAAIAAgxIgZAAQgJAAgIAIg");
this.shape_52.setTransform(-98.3418,13.2238,0.9879,0.9879);

this.shape_53 = new cjs.Shape();
this.shape_53.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA4CQQgGgGgBgJIAAihIgeA/QgDAGgFADQgFAEgGAAQgNAAgGgNIgeg/IAAChQAAAJgHAGQgGAGgIAAQgJAAgHgGQgFgGgBgJIAAkBQABgIAEgFQAEgGAHgCQAJgBAGADQAHADADAHIASAnIARAkIAQAjIAzhuQAEgGAHgEQAGgDAHABQAIACAEAGQAGAGAAAHIAAEBQgBAJgGAGQgGAGgJAAQgJAAgGgGg");
this.shape_53.setTransform(-116.7662,9.3519,0.9879,0.9879);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_53},{t:this.shape_52},{t:this.shape_51},{t:this.shape_50},{t:this.shape_49},{t:this.shape_48},{t:this.shape_47},{t:this.shape_46},{t:this.shape_45},{t:this.shape_44},{t:this.shape_43},{t:this.shape_42},{t:this.shape_41},{t:this.shape_40},{t:this.shape_39},{t:this.shape_38},{t:this.shape_37},{t:this.shape_36},{t:this.shape_35},{t:this.shape_34},{t:this.shape_33},{t:this.shape_32},{t:this.shape_31},{t:this.shape_30},{t:this.shape_29},{t:this.shape_28},{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-127.5,-114.9,255,229.9);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler9 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABwF3QgTgJgJgVIhokaIg9AAIAAEGQAAAXgQAPQgPAQgXAAQgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqJQAAgXAQgPQAPgQAXAAICHAAQAnAAAiAPQAjAOAaAaQAaAaAOAjQAPAiAAAnIAABAQAAA3gcAtQgcArguAYIBjEIQAJAWgKAUQgJAUgWAIQgKADgJAAQgMAAgLgEgAhRgsIBRAAQAhAAAYgXQAXgYAAgiIAAhAQAAghgXgYQgYgYghAAIhRAAg");
this.shape.setTransform(360.1689,1.7955);

this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhwF5QgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqFQAAgWAQgQQAPgQAXAAIDhAAQAWAAAQAQQAQAPAAAYQAAAWgQAPQgQAQgWABIirAAIAADKICUAAQAXAAAQAQQAQAQAAAXQAAAWgQAPQgQAQgXAAIiUAAIAADiICrAAQAWAAAQAPQAQAQAAAXQAAAXgQAPQgQAQgWAAg");
this.shape_1.setTransform(316.275,1.55);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggFzQgOgLgGgSIi0qOQgGgWALgUQALgTAWgFQAVgGAUALQAUAKAFAWIAsChIAqCYIAqCYIAqiYIAqiYIAsihQAFgWAUgKQAUgLAVAGQAXAFALATQALAUgGAWIi1KOQgFASgPALQgNAKgTAAQgSAAgOgKg");
this.shape_2.setTransform(268.5221,1.5691);

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhJFuQgjgOgZgZQgagbgPgiQgPgjAAgnIAAl/QAAgoAPgiQAPgiAagaQAZgaAjgPQAigPAnAAQAoAAAiAPQAjAPAaAaQAaAaAOAiQAPAiAAAoIAAF/QAAAngPAjQgOAigaAbQgaAZgjAOQgiAQgogBQgnABgigQgAg4j4QgYAXAAAiIAAF/QAAAiAYAXQAXAYAhAAQAiAAAXgYQAYgXAAgiIAAl/QAAgigYgXQgXgYgiAAQghAAgXAYg");
this.shape_3.setTransform(220.775,1.55);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ACGF4QgRgIgIgRQghhIgmhMIhEiOIhJiXIAAGhQAAAXgQAPQgPAQgXAAQgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqOQAAgTALgOQALgPAUgFQATgEAQAIQARAJAJARQAhBIAmBLIBDCPIBKCWIAAmhQAAgWAQgQQAPgQAXAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWIAAKOQAAAUgMAOQgLAPgTAEQgGACgHAAQgMAAgLgGg");
this.shape_4.setTransform(170.225,1.5612);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ACGF4QgRgIgIgRQghhIgmhMIhEiOIhJiXIAAGhQAAAXgQAPQgPAQgXAAQgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqOQAAgTALgOQALgPAUgFQATgEAQAIQARAJAJARQAhBIAmBLIBDCPIBKCWIAAmhQAAgWAQgQQAPgQAXAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWIAAKOQAAAUgMAOQgLAPgTAEQgGACgHAAQgMAAgLgGg");
this.shape_5.setTransform(115.975,1.5612);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AglFtQgQgPAAgXIAAqOQAAgWAQgQQAPgQAWAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWIAAKOQAAAXgQAPQgPARgXgBQgWABgPgRg");
this.shape_6.setTransform(77.575,1.55);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ACZF7QgWgHgKgTIh5jzIh4DzQgKATgVAHQgWAHgUgKQgTgKgIgWQgHgVAKgTICdk6IiSkjQgKgVAHgVQAIgWATgKQAUgKAWAIQAVAHAKAUIBtDbIBujbQAKgUAVgHQAWgIATAKQAUAKAHAWQAIAVgKAVIiSEjICdE6QAKATgHAVQgIAWgUAKQgLAGgMAAQgIAAgJgDg");
this.shape_7.setTransform(20.825,1.5461);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhJFuQgigOgbgZQgZgbgPgiQgPgjAAgnIAAoHQAAgWAQgQQAPgQAXAAQAYAAAOAQQAQAQAAAWIAAIHQAAAiAZAXQAXAYAhAAQAhAAAYgYQAZgXgBgiIAAoHQABgWAQgQQAPgQAXAAQAWAAAQAQQAQAQAAAWIAAIHQAAAngQAjQgPAigZAbQgZAZgkAOQgiAQgngBQgmABgjgQg");
this.shape_8.setTransform(-26.95,1.55);

this.shape_9 = new cjs.Shape();
this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhwF5QgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqFQAAgWAQgQQAPgQAXAAIDhAAQAWAAAQAQQAQAPAAAYQAAAWgQAPQgQAQgWABIirAAIAADKICUAAQAXAAAQAQQAQAQAAAXQAAAWgQAPQgQAQgXAAIiUAAIAADiICrAAQAWAAAQAPQAQAQAAAXQAAAXgQAPQgQAQgWAAg");
this.shape_9.setTransform(-69.875,1.55);

this.shape_10 = new cjs.Shape();
this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AglFtQgQgPAAgXIAAqOQAAgWAQgQQAPgQAWAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWIAAKOQAAAXgQAPQgPARgXgBQgWABgPgRg");
this.shape_10.setTransform(-103.775,1.55);

this.shape_11 = new cjs.Shape();
this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ACOFuQgQgQAAgWIAAmcQgPAfgNAeIgZAyIgYA0QgHAPgNAIQgNAJgQAAQgiAAgPggIgYg0IgZgyIgbg9IAAGcQAAAWgQAQQgQAQgWAAQgXAAgQgQQgQgQAAgWIAAqOQAAgTAMgPQALgPATgEQATgFASAJQARAIAHASQAXAyAYAwQASArAYAwIAqBaQATgqAYgwQAXgwASgrIAvhiQAJgSAQgIQARgJATAFQATAEAMAPQAMAPAAATIAAKOQAAAWgQAQQgPAQgXAAQgXAAgQgQg");
this.shape_11.setTransform(-144.325,1.5221);

this.shape_12 = new cjs.Shape();
this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABwF3QgTgJgJgVIhokaIg9AAIAAEGQAAAXgQAPQgPAQgXAAQgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqJQAAgXAQgPQAPgQAXAAICHAAQAnAAAiAPQAjAOAaAaQAaAaAOAjQAPAiAAAnIAABAQAAA3gcAtQgcArguAYIBjEIQAJAWgKAUQgJAUgWAIQgKADgJAAQgMAAgLgEgAhRgsIBRAAQAhAAAYgXQAXgYAAgiIAAhAQAAghgXgYQgYgYghAAIhRAAg");
this.shape_12.setTransform(-217.4311,1.7955);

this.shape_13 = new cjs.Shape();
this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhJFuQgjgOgagZQgagbgOgiQgPgjAAgnIAAoHQAAgWAQgQQAPgQAYAAQAWAAAQAQQAQAQAAAWIAAIHQgBAiAYAXQAYAYAiAAQAgAAAYgYQAZgXAAgiIAAoHQAAgWAPgQQAQgQAXAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWIAAIHQAAAngQAjQgPAigYAbQgbAZgiAOQgkAQglgBQgoABgigQg");
this.shape_13.setTransform(-266.3,1.55);

this.shape_14 = new cjs.Shape();
this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhJFuQgjgOgZgZQgagbgPgiQgPgjAAgnIAAl/QAAgoAPgiQAPgiAagaQAZgaAjgPQAigPAnAAQAoAAAiAPQAjAPAaAaQAaAaAOAiQAPAiAAAoIAAF/QAAAngPAjQgOAigaAbQgaAZgjAOQgiAQgogBQgnABgigQgAg4j4QgYAXAAAiIAAF/QAAAiAYAXQAXAYAhAAQAiAAAXgYQAYgXAAgiIAAl/QAAgigYgXQgXgYgiAAQghAAgXAYg");
this.shape_14.setTransform(-313.725,1.55);

this.shape_15 = new cjs.Shape();
this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AitFrQgQgPAAgXIAAqJQAAgXAQgPQAQgQAWAAICHAAQAoAAAiAPQAiAOAaAaQAaAaAPAjQAPAiAAAnIAABAQAAAogPAiQgPAigaAZQgaAagiAPQgiAOgoAAIhQAAIAAEGQAAAXgQAPQgQAQgWAAQgXAAgQgQgAhQgsIBQAAQAiAAAXgYQAYgYAAghIAAhAQAAghgYgYQgXgYgiAAIhQAAg");
this.shape_15.setTransform(-357.475,1.775);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-384.3,-64.5,768.7,129.1);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler8 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABwF3QgTgJgJgVIhokaIg9AAIAAEGQAAAXgQAPQgPAQgXAAQgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqJQAAgXAQgPQAPgQAXAAICHAAQAnAAAiAPQAjAOAaAaQAaAaAOAjQAPAiAAAnIAABAQAAA3gcAtQgcArguAYIBjEIQAJAWgKAUQgJAUgWAIQgKADgJAAQgMAAgLgEgAhRgsIBRAAQAhAAAYgXQAXgYAAgiIAAhAQAAghgXgYQgYgYghAAIhRAAg");
this.shape.setTransform(360.1689,1.7955);

this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhwF5QgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqFQAAgWAQgQQAPgQAXAAIDhAAQAWAAAQAQQAQAPAAAYQAAAWgQAPQgQAQgWABIirAAIAADKICUAAQAXAAAQAQQAQAQAAAXQAAAWgQAPQgQAQgXAAIiUAAIAADiICrAAQAWAAAQAPQAQAQAAAXQAAAXgQAPQgQAQgWAAg");
this.shape_1.setTransform(316.275,1.55);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggFzQgOgLgGgSIi0qOQgGgWALgUQALgTAWgFQAVgGAUALQAUAKAFAWIAsChIAqCYIAqCYIAqiYIAqiYIAsihQAFgWAUgKQAUgLAVAGQAXAFALATQALAUgGAWIi1KOQgFASgPALQgNAKgTAAQgSAAgOgKg");
this.shape_2.setTransform(268.5221,1.5691);

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhJFuQgjgOgZgZQgagbgPgiQgPgjAAgnIAAl/QAAgoAPgiQAPgiAagaQAZgaAjgPQAigPAnAAQAoAAAiAPQAjAPAaAaQAaAaAOAiQAPAiAAAoIAAF/QAAAngPAjQgOAigaAbQgaAZgjAOQgiAQgogBQgnABgigQgAg4j4QgYAXAAAiIAAF/QAAAiAYAXQAXAYAhAAQAiAAAXgYQAYgXAAgiIAAl/QAAgigYgXQgXgYgiAAQghAAgXAYg");
this.shape_3.setTransform(220.775,1.55);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ACGF4QgRgIgIgRQghhIgmhMIhEiOIhJiXIAAGhQAAAXgQAPQgPAQgXAAQgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqOQAAgTALgOQALgPAUgFQATgEAQAIQARAJAJARQAhBIAmBLIBDCPIBKCWIAAmhQAAgWAQgQQAPgQAXAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWIAAKOQAAAUgMAOQgLAPgTAEQgGACgHAAQgMAAgLgGg");
this.shape_4.setTransform(170.225,1.5612);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ACGF4QgRgIgIgRQghhIgmhMIhEiOIhJiXIAAGhQAAAXgQAPQgPAQgXAAQgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqOQAAgTALgOQALgPAUgFQATgEAQAIQARAJAJARQAhBIAmBLIBDCPIBKCWIAAmhQAAgWAQgQQAPgQAXAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWIAAKOQAAAUgMAOQgLAPgTAEQgGACgHAAQgMAAgLgGg");
this.shape_5.setTransform(115.975,1.5612);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AglFtQgQgPAAgXIAAqOQAAgWAQgQQAPgQAWAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWIAAKOQAAAXgQAPQgPARgXgBQgWABgPgRg");
this.shape_6.setTransform(77.575,1.55);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ACZF7QgWgHgKgTIh5jzIh4DzQgKATgVAHQgWAHgUgKQgTgKgIgWQgHgVAKgTICdk6IiSkjQgKgVAHgVQAIgWATgKQAUgKAWAIQAVAHAKAUIBtDbIBujbQAKgUAVgHQAWgIATAKQAUAKAHAWQAIAVgKAVIiSEjICdE6QAKATgHAVQgIAWgUAKQgLAGgMAAQgIAAgJgDg");
this.shape_7.setTransform(20.825,1.5461);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhJFuQgigOgbgZQgZgbgPgiQgPgjAAgnIAAoHQAAgWAQgQQAPgQAXAAQAYAAAOAQQAQAQAAAWIAAIHQAAAiAZAXQAXAYAhAAQAhAAAYgYQAZgXgBgiIAAoHQABgWAQgQQAPgQAXAAQAWAAAQAQQAQAQAAAWIAAIHQAAAngQAjQgPAigZAbQgZAZgkAOQgiAQgngBQgmABgjgQg");
this.shape_8.setTransform(-26.95,1.55);

this.shape_9 = new cjs.Shape();
this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhwF5QgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqFQAAgWAQgQQAPgQAXAAIDhAAQAWAAAQAQQAQAPAAAYQAAAWgQAPQgQAQgWABIirAAIAADKICUAAQAXAAAQAQQAQAQAAAXQAAAWgQAPQgQAQgXAAIiUAAIAADiICrAAQAWAAAQAPQAQAQAAAXQAAAXgQAPQgQAQgWAAg");
this.shape_9.setTransform(-69.875,1.55);

this.shape_10 = new cjs.Shape();
this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AglFtQgQgPAAgXIAAqOQAAgWAQgQQAPgQAWAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWIAAKOQAAAXgQAPQgPARgXgBQgWABgPgRg");
this.shape_10.setTransform(-103.775,1.55);

this.shape_11 = new cjs.Shape();
this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ACOFuQgQgQAAgWIAAmcQgPAfgNAeIgZAyIgYA0QgHAPgNAIQgNAJgQAAQgiAAgPggIgYg0IgZgyIgbg9IAAGcQAAAWgQAQQgQAQgWAAQgXAAgQgQQgQgQAAgWIAAqOQAAgTAMgPQALgPATgEQATgFASAJQARAIAHASQAXAyAYAwQASArAYAwIAqBaQATgqAYgwQAXgwASgrIAvhiQAJgSAQgIQARgJATAFQATAEAMAPQAMAPAAATIAAKOQAAAWgQAQQgPAQgXAAQgXAAgQgQg");
this.shape_11.setTransform(-144.325,1.5221);

this.shape_12 = new cjs.Shape();
this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABwF3QgTgJgJgVIhokaIg9AAIAAEGQAAAXgQAPQgPAQgXAAQgXAAgPgQQgQgPAAgXIAAqJQAAgXAQgPQAPgQAXAAICHAAQAnAAAiAPQAjAOAaAaQAaAaAOAjQAPAiAAAnIAABAQAAA3gcAtQgcArguAYIBjEIQAJAWgKAUQgJAUgWAIQgKADgJAAQgMAAgLgEgAhRgsIBRAAQAhAAAYgXQAXgYAAgiIAAhAQAAghgXgYQgYgYghAAIhRAAg");
this.shape_12.setTransform(-217.4311,1.7955);

this.shape_13 = new cjs.Shape();
this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhJFuQgjgOgagZQgagbgOgiQgPgjAAgnIAAoHQAAgWAQgQQAPgQAYAAQAWAAAQAQQAQAQAAAWIAAIHQgBAiAYAXQAYAYAiAAQAgAAAYgYQAZgXAAgiIAAoHQAAgWAPgQQAQgQAXAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWIAAIHQAAAngQAjQgPAigYAbQgbAZgiAOQgkAQglgBQgoABgigQg");
this.shape_13.setTransform(-266.3,1.55);

this.shape_14 = new cjs.Shape();
this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhJFuQgjgOgZgZQgagbgPgiQgPgjAAgnIAAl/QAAgoAPgiQAPgiAagaQAZgaAjgPQAigPAnAAQAoAAAiAPQAjAPAaAaQAaAaAOAiQAPAiAAAoIAAF/QAAAngPAjQgOAigaAbQgaAZgjAOQgiAQgogBQgnABgigQgAg4j4QgYAXAAAiIAAF/QAAAiAYAXQAXAYAhAAQAiAAAXgYQAYgXAAgiIAAl/QAAgigYgXQgXgYgiAAQghAAgXAYg");
this.shape_14.setTransform(-313.725,1.55);

this.shape_15 = new cjs.Shape();
this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AitFrQgQgPAAgXIAAqJQAAgXAQgPQAQgQAWAAICHAAQAoAAAiAPQAiAOAaAaQAaAaAPAjQAPAiAAAnIAABAQAAAogPAiQgPAigaAZQgaAagiAPQgiAOgoAAIhQAAIAAEGQAAAXgQAPQgQAQgWAAQgXAAgQgQgAhQgsIBQAAQAiAAAXgYQAYgYAAghIAAhAQAAghgYgYQgXgYgiAAIhQAAg");
this.shape_15.setTransform(-357.475,1.775);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-384.3,-64.5,768.7,129.1);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler7 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_2
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#D89A10").s().p("AhOCFQgUAAgRgRQgRgRgBgUQgBgWANgNIClilQANgOAWACQAUACARAQQARARABAUQABAWgNANIilClQgMAMgRAAIgGgBg");
this.shape.setTransform(-269.15,-79.95);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));

// Calque_1
this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#D89A10").s().p("ACqI2QgegOgOggIidmoIhbAAIAAGLQAAAigYAXQgYAYgiAAQgjAAgXgYQgYgXAAgiIAAvVQAAgiAYgXQAXgZAiAAIDNAAQA7AAAzAXQA1AWAnAnQAnAnAWA0QAWA0AAA8IAABfQAABUgpBDQgrBChGAkICVGPQAOAggPAfQgOAfghALQgPAGgPAAQgQAAgQgHgAh6hCIB6AAQAyAAAkgkQAjgkAAg0IAAhfQAAgzgjgkQgkgkgyAAIh6AAg");
this.shape_1.setTransform(347.8505,2.7324);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#D89A10").s().p("AipI5QgjAAgXgYQgZgXABgiIAAvOQgBgjAZgXQAXgYAjAAIFUAAQAhAAAYAYQAZAXAAAjQAAAigZAYQgYAYghAAIkDAAIAAEyIDgAAQAjAAAXAYQAYAYAAAiQAAAigYAXQgXAYgjAAIjgAAIAAFUIEDAAQAhAAAYAYQAZAYAAAjQAAAigZAXQgYAYghAAg");
this.shape_2.setTransform(281.55,2.375);

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#D89A10").s().p("Ag5IkQgZgXAAgiIACuDIiMAAQgjAAgXgYQgYgXAAgiQAAgjAYgXQAWgZAjABIG7AAQAigBAYAZQAXAXAAAjQAAAigXAXQgXAYgkAAIiLAAIAAODQAAAigZAXQgXAYgiAAQgiAAgXgYg");
this.shape_3.setTransform(215.2,2.7);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#D89A10").s().p("Ag9I2QgtgNgogZQgngbgcglQgcgkgQgsQgPgtAAgxIAApCQAAgxAPgtQAQgtAcgkQAcglAngaQAogbAtgMQBfgZBZAkQBYAlAxBVQATAdgJAgQgKAhgcATQgdAQghgJQgggJgTgdQgUgkgmgQQgngQgnALQgoALgZAhQgaAhAAAqIAAJCQAAAqAaAhQAZAgAoAMQAnAKAngQQAmgQAUgkQATgdAggJQAhgKAdARQAcATAKAgQAJAhgTAdQgxBVhYAkQg1AWg3AAQglAAgngKg");
this.shape_4.setTransform(151.2696,2.3587);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#D89A10").s().p("AipI5QgjAAgXgYQgYgXgBgiIAAvOQABgjAYgXQAXgYAjAAIFTAAQAjAAAYAYQAXAXAAAjQAAAigXAYQgYAYgjAAIkCAAIAAEyIDgAAQAjAAAYAYQAYAYAAAiQAAAigYAXQgYAYgjAAIjgAAIAAFUIECAAQAjAAAYAYQAXAYAAAjQAAAigXAXQgYAYgjAAg");
this.shape_5.setTransform(88.45,2.375);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#D89A10").s().p("ADKI4QgZgNgMgZQgzhtg4hyIhnjXIhujjIAAJ1QAAAigYAYQgYAYgiAAQgjAAgXgYQgYgYAAgiIAAvbQAAgdARgWQARgWAdgHQAdgHAZANQAZANANAZQAzBtA5ByQAvBhA3B2IBvDkIAAp2QAAgiAYgYQAXgYAjAAQAiAAAXAYQAYAYAAAiIAAPbQAAAdgSAWQgRAXgcAGQgKACgJAAQgTAAgRgIg");
this.shape_6.setTransform(13.525,2.375);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#D89A10").s().p("ADKI4QgZgNgMgZQgzhtg4hyIhnjXIhujjIAAJ1QAAAigYAYQgYAYgiAAQgjAAgXgYQgYgYAAgiIAAvbQAAgdARgWQARgWAdgHQAdgHAZANQAZANANAZQAzBtA5ByQAvBhA3B2IBvDkIAAp2QAAgiAYgYQAXgYAjAAQAiAAAXAYQAYAYAAAiIAAPbQAAAdgSAWQgRAXgcAGQgKACgJAAQgTAAgRgIg");
this.shape_7.setTransform(-68.275,2.375);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#D89A10").s().p("AhuIpQg1gVgngnQgngngWg1QgWgzAAg8IAApCQAAg8AWg0QAWg0AngnQAngoA1gVQAzgXA7AAQA8AAA0AXQA0AVAnAoQAnAnAWA0QAWA0AAA8IAAJCQAAA8gWAzQgWA1gnAnQgnAng0AVQg0AXg8AAQg7AAgzgXgAhVl3QgkAkAAAzIAAJCQAAAyAkAkQAjAkAyAAQAzAAAkgkQAkgkAAgyIAApCQAAgzgkgkQgkgkgzAAQgyAAgjAkg");
this.shape_8.setTransform(-144.675,2.375);

this.shape_9 = new cjs.Shape();
this.shape_9.graphics.f("#D89A10").s().p("Ag9I2QgtgNgogZQgngbgcglQgcgkgQgsQgPgtAAgxIAApCQAAgxAPgtQAQgtAcgkQAcglAngaQAogbAtgMQBfgZBZAkQBYAlAxBVQATAdgJAgQgKAhgcATQgdAQghgJQgggJgTgdQgUgkgmgQQgngQgnALQgoALgZAhQgaAhAAAqIAAJCQAAAqAaAhQAZAgAoAMQAnAKAngQQAmgQAUgkQATgdAggJQAhgKAdARQAcATAKAgQAJAhgTAdQgxBVhYAkQg1AWg3AAQglAAgngKg");
this.shape_9.setTransform(-211.5804,2.3587);

this.shape_10 = new cjs.Shape();
this.shape_10.graphics.f("#D89A10").s().p("AipI5QgjAAgXgYQgYgXgBgiIAAvOQABgjAYgXQAXgYAjAAIFTAAQAjAAAYAYQAXAXAAAjQAAAigXAYQgYAYgjAAIkCAAIAAEyIDgAAQAjAAAYAYQAYAYgBAiQABAigYAXQgYAYgjAAIjgAAIAAFUIECAAQAjAAAYAYQAXAYAAAjQAAAigXAXQgYAYgjAAg");
this.shape_10.setTransform(-274.35,2.375);

this.shape_11 = new cjs.Shape();
this.shape_11.graphics.f("#D89A10").s().p("AjMI5QgiAAgXgYQgYgXAAgiIAAvOQAAgjAYgXQAXgYAiAAIDMAAQA8AAAzAWQA1AWAnAnQAnAnAWA1QAWAzAAA8IAAI1QAAA8gWAzQgWA1gnAnQgnAng1AWQgzAWg8AAgAh5GVIB5AAQAzAAAkgjQAjgkAAgzIAAo1QAAgzgjgjQgkgkgzAAIh5AAg");
this.shape_11.setTransform(-343.825,2.375);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1}]}).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-384.3,-145.4,768.7,242.9);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler6 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_2
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#D89A10").s().p("AhOCFQgUAAgRgRQgRgRgBgUQgBgWANgNIClilQANgOAWACQAUACARAQQARARABAUQABAWgNANIilClQgMAMgRAAIgGgBg");
this.shape.setTransform(-269.15,-79.95);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));

// Calque_1
this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#D89A10").s().p("ACqI2QgegOgOggIidmoIhbAAIAAGLQAAAigYAXQgYAYgiAAQgjAAgXgYQgYgXAAgiIAAvVQAAgiAYgXQAXgZAiAAIDNAAQA7AAAzAXQA1AWAnAnQAnAnAWA0QAWA0AAA8IAABfQAABUgpBDQgrBChGAkICVGPQAOAggPAfQgOAfghALQgPAGgPAAQgQAAgQgHgAh6hCIB6AAQAyAAAkgkQAjgkAAg0IAAhfQAAgzgjgkQgkgkgyAAIh6AAg");
this.shape_1.setTransform(347.8505,2.7324);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#D89A10").s().p("AipI5QgjAAgXgYQgZgXABgiIAAvOQgBgjAZgXQAXgYAjAAIFUAAQAhAAAYAYQAZAXAAAjQAAAigZAYQgYAYghAAIkDAAIAAEyIDgAAQAjAAAXAYQAYAYAAAiQAAAigYAXQgXAYgjAAIjgAAIAAFUIEDAAQAhAAAYAYQAZAYAAAjQAAAigZAXQgYAYghAAg");
this.shape_2.setTransform(281.55,2.375);

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#D89A10").s().p("Ag5IkQgZgXAAgiIACuDIiMAAQgjAAgXgYQgYgXAAgiQAAgjAYgXQAWgZAjABIG7AAQAigBAYAZQAXAXAAAjQAAAigXAXQgXAYgkAAIiLAAIAAODQAAAigZAXQgXAYgiAAQgiAAgXgYg");
this.shape_3.setTransform(215.2,2.7);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#D89A10").s().p("Ag9I2QgtgNgogZQgngbgcglQgcgkgQgsQgPgtAAgxIAApCQAAgxAPgtQAQgtAcgkQAcglAngaQAogbAtgMQBfgZBZAkQBYAlAxBVQATAdgJAgQgKAhgcATQgdAQghgJQgggJgTgdQgUgkgmgQQgngQgnALQgoALgZAhQgaAhAAAqIAAJCQAAAqAaAhQAZAgAoAMQAnAKAngQQAmgQAUgkQATgdAggJQAhgKAdARQAcATAKAgQAJAhgTAdQgxBVhYAkQg1AWg3AAQglAAgngKg");
this.shape_4.setTransform(151.2696,2.3587);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#D89A10").s().p("AipI5QgjAAgXgYQgYgXgBgiIAAvOQABgjAYgXQAXgYAjAAIFTAAQAjAAAYAYQAXAXAAAjQAAAigXAYQgYAYgjAAIkCAAIAAEyIDgAAQAjAAAYAYQAYAYAAAiQAAAigYAXQgYAYgjAAIjgAAIAAFUIECAAQAjAAAYAYQAXAYAAAjQAAAigXAXQgYAYgjAAg");
this.shape_5.setTransform(88.45,2.375);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#D89A10").s().p("ADKI4QgZgNgMgZQgzhtg4hyIhnjXIhujjIAAJ1QAAAigYAYQgYAYgiAAQgjAAgXgYQgYgYAAgiIAAvbQAAgdARgWQARgWAdgHQAdgHAZANQAZANANAZQAzBtA5ByQAvBhA3B2IBvDkIAAp2QAAgiAYgYQAXgYAjAAQAiAAAXAYQAYAYAAAiIAAPbQAAAdgSAWQgRAXgcAGQgKACgJAAQgTAAgRgIg");
this.shape_6.setTransform(13.525,2.375);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#D89A10").s().p("ADKI4QgZgNgMgZQgzhtg4hyIhnjXIhujjIAAJ1QAAAigYAYQgYAYgiAAQgjAAgXgYQgYgYAAgiIAAvbQAAgdARgWQARgWAdgHQAdgHAZANQAZANANAZQAzBtA5ByQAvBhA3B2IBvDkIAAp2QAAgiAYgYQAXgYAjAAQAiAAAXAYQAYAYAAAiIAAPbQAAAdgSAWQgRAXgcAGQgKACgJAAQgTAAgRgIg");
this.shape_7.setTransform(-68.275,2.375);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#D89A10").s().p("AhuIpQg1gVgngnQgngngWg1QgWgzAAg8IAApCQAAg8AWg0QAWg0AngnQAngoA1gVQAzgXA7AAQA8AAA0AXQA0AVAnAoQAnAnAWA0QAWA0AAA8IAAJCQAAA8gWAzQgWA1gnAnQgnAng0AVQg0AXg8AAQg7AAgzgXgAhVl3QgkAkAAAzIAAJCQAAAyAkAkQAjAkAyAAQAzAAAkgkQAkgkAAgyIAApCQAAgzgkgkQgkgkgzAAQgyAAgjAkg");
this.shape_8.setTransform(-144.675,2.375);

this.shape_9 = new cjs.Shape();
this.shape_9.graphics.f("#D89A10").s().p("Ag9I2QgtgNgogZQgngbgcglQgcgkgQgsQgPgtAAgxIAApCQAAgxAPgtQAQgtAcgkQAcglAngaQAogbAtgMQBfgZBZAkQBYAlAxBVQATAdgJAgQgKAhgcATQgdAQghgJQgggJgTgdQgUgkgmgQQgngQgnALQgoALgZAhQgaAhAAAqIAAJCQAAAqAaAhQAZAgAoAMQAnAKAngQQAmgQAUgkQATgdAggJQAhgKAdARQAcATAKAgQAJAhgTAdQgxBVhYAkQg1AWg3AAQglAAgngKg");
this.shape_9.setTransform(-211.5804,2.3587);

this.shape_10 = new cjs.Shape();
this.shape_10.graphics.f("#D89A10").s().p("AipI5QgjAAgXgYQgYgXgBgiIAAvOQABgjAYgXQAXgYAjAAIFTAAQAjAAAYAYQAXAXAAAjQAAAigXAYQgYAYgjAAIkCAAIAAEyIDgAAQAjAAAYAYQAYAYgBAiQABAigYAXQgYAYgjAAIjgAAIAAFUIECAAQAjAAAYAYQAXAYAAAjQAAAigXAXQgYAYgjAAg");
this.shape_10.setTransform(-274.35,2.375);

this.shape_11 = new cjs.Shape();
this.shape_11.graphics.f("#D89A10").s().p("AjMI5QgiAAgXgYQgYgXAAgiIAAvOQAAgjAYgXQAXgYAiAAIDMAAQA8AAAzAWQA1AWAnAnQAnAnAWA1QAWAzAAA8IAAI1QAAA8gWAzQgWA1gnAnQgnAng1AWQgzAWg8AAgAh5GVIB5AAQAzAAAkgjQAjgkAAgzIAAo1QAAgzgjgjQgkgkgzAAIh5AAg");
this.shape_11.setTransform(-343.825,2.375);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1}]}).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-384.3,-145.4,768.7,242.9);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler5 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#006192").s().p("AhBDHQgPAAgJgOQgIgNAHgOIB7jsQAIgQgFgQQgFgRgPgIQgPgIgQAEQgQAGgKAOQgGAKgLADQgKADgLgFQgKgHgDgLQgEgLAGgKQAUgjAogMQATgFASACQAVAEAPAIQAkATAMAoQAFASgCAUQgBARgJATIhmDCIBUAAQAMAAAJAJQAIAIAAAMQAAAMgIAIQgIAIgNAAg");
this.shape.setTransform(151.1627,-56.141,1.2637,1.2637);

this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#006192").s().p("AhBDHQgPAAgJgOQgIgNAHgOIB8jsQAHgQgFgQQgFgRgPgIQgPgIgQAEQgQAGgKAOQgFAKgMADQgLADgKgFQgKgHgDgLQgDgMAFgJQAVgjAngMQATgFASACQAVADAQAJQAjATAMAoQAFAUgCASQgBATgJARIhmDCIBVAAQALAAAJAJQAIAIAAAMQAAAMgIAIQgIAIgMAAg");
this.shape_1.setTransform(120.078,-56.141,1.2637,1.2637);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#006192").s().p("AgmDAQgRgHgOgOQgPgPgHgRQgHgSAAgUIAAjIQAAgVAHgSQAHgRAPgPQANgNASgIQASgIAUAAQAVAAARAIQATAIANANQANANAIATQAIARAAAWIAADIQAAAVgIARQgIATgNANQgOAOgSAHQgSAIgUAAQgUAAgSgIgAgdiBQgNAMAAASIAADIQAAAQANAOQANAMAQAAQAQAAAOgMQAMgNAAgRIAAjIQAAgSgMgMQgNgNgRAAQgRAAgMANg");
this.shape_2.setTransform(89.3521,-55.9785,1.2637,1.2637);

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#006192").s().p("AhBDHQgPAAgJgOQgIgNAHgOIB7jsQAIgQgFgQQgFgRgPgIQgPgIgQAEQgQAGgKAOQgGAKgLADQgKADgLgFQgKgHgDgLQgEgLAGgKQAUgjAogMQATgFASACQAVAEAPAIQAkATAMAoQAFASgCAUQgBARgJATIhmDCIBUAAQALAAAKAJQAIAIAAAMQAAAMgIAIQgJAIgMAAg");
this.shape_3.setTransform(57.9613,-56.141,1.2637,1.2637);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#006192").s().p("AA7DEQgLgFgEgLIg2iTIggAAIAACJQAAAMgIAIQgIAIgMAAQgMAAgJgIQgHgIgBgMIAAlTQABgMAHgJQAJgIAMAAIBGAAQAUAAATAIQASAIANANQAOAOAHASQAIARAAAWIAAAhQAAAcgOAYQgPAWgYANIAzCKQAFAKgFAMQgFAKgMAFQgFACgEAAQgGAAgGgDgAgqgXIAqAAQASAAAMgMQAMgNAAgRIAAghQAAgSgMgNQgNgMgRAAIgqAAg");
this.shape_4.setTransform(13.8116,-55.803,1.2637,1.2637);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#006192").s().p("Ag6DFQgNAAgHgIQgJgIABgMIAAlRQgBgMAJgIQAHgIANAAIB1AAQAMAAAIAIQAIAJAAALQAAAMgIAIQgIAIgMAAIhZAAIAABrIBNAAQAMAAAIAIQAJAJAAALQAAALgJAIQgIAJgMAAIhNAAIAAB2IBZAAQALAAAJAIQAIAJAAALQAAAMgIAIQgIAIgMAAg");
this.shape_5.setTransform(-15.1915,-55.9785,1.2637,1.2637);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#006192").s().p("AgTDAQgJgJAAgMIAAlVQAAgMAJgIQAIgJALAAQALAAAJAJQAJAIgBAMIAAFVQABAMgJAJQgIAIgMAAQgLAAgIgIg");
this.shape_6.setTransform(-37.623,-55.9785,1.2637,1.2637);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#006192").s().p("AA7DEQgKgFgFgLIg2iTIggAAIAACJQAAAMgIAIQgIAIgNAAQgLAAgJgIQgHgIgBgMIAAlTQABgMAHgJQAJgIALAAIBHAAQAUAAATAIQASAIANANQANAOAIASQAIARAAAWIAAAhQAAAcgOAYQgOAWgaANIA0CKQAFAKgFAMQgFAKgMAFQgFACgEAAQgGAAgGgDgAgqgXIAqAAQASAAAMgMQAMgNAAgRIAAghQAAgSgMgNQgNgMgRAAIgqAAg");
this.shape_7.setTransform(-59.6754,-55.803,1.2637,1.2637);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#006192").s().p("AgQDCQgHgGgDgJIhflWQgDgLAFgKQAHgKALgDQAMgDAKAFQAKAFADAMIBDDzIBCjzQADgMALgFQAJgFAMADQAMADAGAKQAFAKgDALIheFWQgDAJgIAGQgIAGgIAAQgJAAgIgGg");
this.shape_8.setTransform(-92.8488,-55.9507,1.2637,1.2637);

this.shape_9 = new cjs.Shape();
this.shape_9.graphics.f("#006192").s().p("Ag6EHQgMAAgIgIQgJgJAAgLIAAlRQAAgLAJgKQAIgIAMAAIB1AAQAMAAAJAIQAHAJABAMQgBAMgHAIQgJAIgMAAIhYAAIAABpIBMAAQAMAAAIAJQAIAIAAAMQAAAMgIAIQgIAIgMAAIhMAAIAAB2IBYAAQALAAAKAJQAHAIABAMQgBAMgHAIQgJAIgMAAgAgeibQgLgBgIgIQgHgIABgLQgBgLAJgIIA6g1QAJgIALABQALABAHAIQAHAJAAALQAAALgJAHIg5A1QgIAHgKAAIgCAAg");
this.shape_9.setTransform(-122.1677,-64.2631,1.2637,1.2637);

this.shape_10 = new cjs.Shape();
this.shape_10.graphics.f("#006192").s().p("AhPC9QgIgIAAgMIAAlRQAAgMAIgIQAJgIALAAIB2AAQAMAAAIAIQAJAJAAALQAAAMgJAIQgIAIgMAAIhZAAIAABrIBNAAQALAAAJAIQAIAJAAALQAAALgIAIQgJAJgLAAIhNAAIAACSQAAAMgIAIQgIAIgNAAQgLAAgJgIg");
this.shape_10.setTransform(-149.0224,-55.9785,1.2637,1.2637);

this.shape_11 = new cjs.Shape();
this.shape_11.graphics.f("#006192").s().p("AAPDAQgIgIAAgMIAAkSIgVAXQgJAIgLAAQgMAAgJgIQgIgIAAgMQAAgMAIgIIBGhHQAOgOARAIQAIADAFAHQAFAIAAAIIAAFWQAAAMgIAIQgIAIgNAAQgMAAgIgIg");
this.shape_11.setTransform(26.607,-121.7679,1.2637,1.2637);

this.shape_12 = new cjs.Shape();
this.shape_12.graphics.f("#006192").s().p("AAQDAQgJgJAAgLIAAkSIgVAXQgJAIgLAAQgMAAgIgIQgJgJAAgLQAAgMAJgIIBGhHQANgOARAIQAJADAEAHQAFAIAAAIIAAFWQAAAMgIAIQgIAIgMAAQgMAAgIgIg");
this.shape_12.setTransform(-4.4812,-121.7679,1.2637,1.2637);

this.shape_13 = new cjs.Shape();
this.shape_13.graphics.f("#006192").s().p("AgUC+QgIgIAAgLIABk4IgxAAQgMAAgIgIQgJgIABgMQgBgMAJgIQAIgIAMAAICZAAQAMAAAIAIQAJAJgBALQABALgJAJQgJAIgMAAIgwAAIAAE4QAAALgIAIQgJAJgLAAQgLAAgJgJg");
this.shape_13.setTransform(-45.7742,-121.5987,1.2637,1.2637);

this.shape_14 = new cjs.Shape();
this.shape_14.graphics.f("#006192").s().p("Ag6DGQgMAAgIgJQgJgIAAgMIAAlRQAAgLAJgJQAIgIAMAAIB1AAQAMAAAIAIQAJAJAAALQAAALgJAJQgIAIgMAAIhZAAIAABrIBNAAQAMAAAJAIQAHAIAAAMQAAALgHAIQgJAIgMAAIhNAAIAAB2IBZAAQAMAAAIAJQAJAIAAAMQAAAMgJAIQgIAJgMAAg");
this.shape_14.setTransform(-72.5656,-121.725,1.2637,1.2637);

this.shape_15 = new cjs.Shape();
this.shape_15.graphics.f("#006192").s().p("AgmDAQgSgHgNgOQgOgOgHgSQgIgRAAgVIAAjIQAAgVAIgSQAHgSAOgOQANgNASgIQASgIAUAAQAVAAASAIQASAIANANQAOAOAHASQAIASAAAVIAADIQAAAVgIARQgHASgOAOQgNAOgSAHQgTAIgUAAQgUAAgSgIgAgdiBQgMAMAAASIAADIQAAARAMANQAMAMARAAQASAAAMgMQANgNAAgRIAAjIQAAgSgNgMQgMgNgSAAQgRAAgMANg");
this.shape_15.setTransform(-117.3971,-121.7566,1.2637,1.2637);

this.shape_16 = new cjs.Shape();
this.shape_16.graphics.f("#006192").s().p("AAPDAQgIgIAAgMIAAkSIgVAXQgJAIgLAAQgMAAgJgIQgIgIAAgMQAAgMAIgIIBGhHQAOgOARAIQAIADAFAHQAFAIAAAIIAAFWQAAAMgIAIQgIAIgNAAQgMAAgIgIg");
this.shape_16.setTransform(-151.1392,-121.7679,1.2637,1.2637);

this.shape_17 = new cjs.Shape();
this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACZQgNAAgLgGQgMgFgJgIQgIgJgFgLQgGgMAAgOIAAhVQAAgNAGgMQAFgLAIgJQAJgIAMgFQALgGANAAIAYAAIAAhHQABgIAFgFQAGgHAIABQAKgBAFAHQAFAFABAIIAAEJQgBAIgFAGQgFAFgKABgAgRgOQgGAIAAAJIAABVQAAAKAGAIQAIAGAJAAIAYAAIAAiEIgYAAQgJAAgIAGg");
this.shape_17.setTransform(67.1417,116.2387,1.2637,1.2637);

this.shape_18 = new cjs.Shape();
this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgNCKQgGgFAAgIIAAiyQAAgIAGgFQAFgHAIABQAJgBAFAHQAGAFAAAIIAACyQAAAJgGAEQgFAHgJgBQgIABgFgHgAgRhmQgGgHgBgKQABgLAGgGQAIgIAJAAQAKAAAHAIQAHAGABALQgBALgHAGQgHAIgKgBQgJABgIgIg");
this.shape_18.setTransform(50.9658,117.5025,1.2637,1.2637);

this.shape_19 = new cjs.Shape();
this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACXQgNgHgIgNQgHgOAAgOIAAjrQAAgJAGgFQAGgGAIAAQAIAAAFAGQAGAFAAAJIAADrQAAAIAIAFQAHAFACAIQACAHgEAIQgEAHgIACIgFAAQgFAAgEgCg");
this.shape_19.setTransform(40.6735,116.362,1.2637,1.2637);

this.shape_20 = new cjs.Shape();
this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag6CSQgFgFAAgIIAAkJQAAgHAFgHQAFgFAJgBIAsAAQANAAAMAGQALAEAJAJQAKAKAEAKQAGANgBANIAABVQABAMgGANQgEAKgKAKQgJAJgLAEQgMAGgNAAIgYAAIAABHQAAAIgFAFQgGAHgJgBQgIABgGgHgAgYAVIAYAAQAKAAAHgGQAIgHAAgKIAAhVQAAgKgIgIQgHgGgKAAIgYAAg");
this.shape_20.setTransform(23.5424,127.7389,1.2637,1.2637);

this.shape_21 = new cjs.Shape();
this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABKBmQgFgFAAgJIAAiCQAAgLgHgHQgHgHgKAAIgZAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgHAAgGgGQgGgFAAgJIAAibIgxAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGQgGgFAAgJIAAivQAAgIAGgHQAFgFAJAAICFAAQANAAALAFQANAFAIAJQAIAIAGAMQAFAMAAAOIAACCQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgJAAgGgGg");
this.shape_21.setTransform(-4.1337,122.1152,1.2637,1.2637);

this.shape_22 = new cjs.Shape();
this.shape_22.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgOCQQgGgGAAgJIAAkBQAAgJAGgGQAGgHAIAAQAJAAAGAHQAGAGAAAJIAAEBQAAAJgGAGQgHAGgIABQgIgBgGgGg");
this.shape_22.setTransform(-26.5968,116.9338,1.2637,1.2637);

this.shape_23 = new cjs.Shape();
this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgXBoQgTgIgKgQQgMgQAAgUIAAhYQAAgMAGgNQAEgLAKgJQAIgJAMgFQALgFANAAQAOAAALAFQANAFAIAJQAIAIAFAMQAGAMAAANIAAAsQgBAJgFAFQgGAGgIAAIhEAAIAAAYQAAAHADAHQAFAGAHADQAHADAGgCQAHgBAGgFQAGgHAHAAQAJAAAGAHQAGAGAAAIQAAAIgGAGQgPAOgSAEIgMABQgMAAgMgFgAgQg9QgHAHAAAKIAAAZIAvAAIAAgZQAAgKgGgHQgIgHgKAAQgJAAgHAHg");
this.shape_23.setTransform(-53.1671,121.996,1.2637,1.2637);

this.shape_24 = new cjs.Shape();
this.shape_24.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMCXQgTgEgOgOQgFgGgBgIQABgIAFgGQAHgGAIAAQAHAAAGAGQAGAFAHACQAHABAGgDQAHgCAEgHQAFgGAAgHIAAgbIgZAAQgNAAgLgFQgMgFgJgIQgIgJgFgMQgGgLABgNIAAhVQgBgOAGgMQAFgMAIgIQAJgIAMgGQALgFANAAIAsAAQAJAAAGAGQAFAGAAAIIAADcQAAAUgLAQQgKAQgSAHQgNAGgMAAIgMgCgAgRhpQgGAHgBALIAABVQABAJAGAHQAIAHAJAAIAZAAIAAiFIgZAAQgJAAgIAHg");
this.shape_24.setTransform(-74.714,127.746,1.2637,1.2637);

this.shape_25 = new cjs.Shape();
this.shape_25.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgNAAgLgFQgMgFgJgIQgIgJgFgMQgGgLAAgOQAAgOAGgLQAFgMAIgIQAKgJALgEQAMgGAMAAIAYAAIAAgXQAAgHgDgGQgGgHgGgCQgGgDgGACQgIABgEAFQgGAGgIAAQgJAAgFgGQgGgGAAgIQAAgIAGgGQAOgOASgEQARgDATAHQASAIAKAQQAMAPAAAUIAACDQgBAJgFAGQgFAFgKAAgAgRAbQgGAHAAAKQAAAKAGAHQAIAHAJAAIAYAAIAAgxIgYAAQgJAAgIAIg");
this.shape_25.setTransform(-96.0713,121.8552,1.2637,1.2637);

this.shape_26 = new cjs.Shape();
this.shape_26.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACXQgNgHgIgNQgHgOAAgOIAAjrQAAgJAGgFQAGgGAIAAQAIAAAFAGQAGAFAAAJIAADrQAAAJAIAEQAHAFACAIQACAHgEAIQgEAHgIACIgFAAQgGAAgDgCg");
this.shape_26.setTransform(-109.7125,116.362,1.2637,1.2637);

this.shape_27 = new cjs.Shape();
this.shape_27.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACXQgNgHgIgNQgHgOAAgOIAAjrQAAgJAGgFQAGgGAIAAQAIAAAFAGQAGAFAAAJIAADrQAAAJAIAEQAHAFACAIQACAHgEAIQgEAHgIACIgFAAQgGAAgDgCg");
this.shape_27.setTransform(-120.9599,116.362,1.2637,1.2637);

this.shape_28 = new cjs.Shape();
this.shape_28.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgNCKQgGgFAAgIIAAiyQAAgIAGgFQAFgHAIABQAIgBAGAHQAGAFAAAIIAACyQAAAJgGAEQgGAHgIgBQgIABgFgHgAgRhmQgGgHAAgKQAAgLAGgGQAIgIAJAAQALAAAGAIQAHAGABALQgBALgHAGQgGAIgLgBQgJABgIgIg");
this.shape_28.setTransform(-133.1624,117.5025,1.2637,1.2637);

this.shape_29 = new cjs.Shape();
this.shape_29.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMCSQgFgEgDgIIhHkAQgCgJAEgIQAEgIAKgCQAIgCAIAEQAIAFACAIIAxC3IAzi3QABgIAJgFQAHgEAJACQAIACAFAIQAEAIgCAJIhHEAQgDAIgFAEQgGAEgHAAQgGAAgGgEg");
this.shape_29.setTransform(-151.3603,116.9406,1.2637,1.2637);

this.shape_30 = new cjs.Shape();
this.shape_30.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACZQgLAAgNgGQgMgFgIgIQgJgJgGgMQgEgNAAgMIAAhWQAAgLAEgNQAGgNAJgHQAIgJAMgFQALgFANAAIAZAAIAAhHQAAgIAFgGQAGgFAJAAQAIAAAGAFQAFAHAAAHIAAEJQAAAIgFAFQgGAHgIAAgAgQgOQgHAHgBAJIAABWQABAKAHAIQAHAGAJAAIAZAAIAAiFIgZAAQgJAAgHAHg");
this.shape_30.setTransform(51.724,63.7932,1.2637,1.2637);

this.shape_31 = new cjs.Shape();
this.shape_31.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAeBmQgFgFAAgJIAAiDQAAgJgHgIQgJgHgJAAIgYAAIAACbQAAAJgFAFQgGAGgJAAQgJAAgEgGQgHgFABgJIAAivQgBgIAHgGQAFgGAIAAIAsAAQAPAAAKAFQANAFAHAJQAJAHAGANQAEALAAAOIAACDQAAAJgFAFQgGAGgJAAQgJAAgFgGg");
this.shape_31.setTransform(30.3667,69.6064,1.2637,1.2637);

this.shape_32 = new cjs.Shape();
this.shape_32.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgLAAgNgFQgMgFgJgJQgJgJgFgLQgEgMAAgNQAAgPAEgKQAGgNAIgHQAJgIAMgGQALgFANAAIAYAAIAAgXQAAgIgEgGQgEgFgGgDQgHgCgGAAQgHACgFAFQgFAGgKAAQgIAAgFgGQgHgGAAgIQAAgIAHgGQAOgOASgEQASgEARAIQATAHALAQQAKARABATIAACDQAAAJgHAFQgFAGgJAAgAgQAaQgIAHAAALQAAAKAIAHQAGAHAKAAIAYAAIAAgxIgYAAQgKAAgGAHg");
this.shape_32.setTransform(8.3774,69.3921,1.2637,1.2637);

this.shape_33 = new cjs.Shape();
this.shape_33.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACXQgMgHgIgOQgIgMAAgPIAAjrQAAgJAGgGQAGgFAIAAQAIAAAFAFQAGAGAAAJIAADrQAAAJAIAEQAHAFACAHQADAJgFAHQgDAHgJACIgFAAQgFAAgEgCg");
this.shape_33.setTransform(-5.2778,63.8985,1.2637,1.2637);

this.shape_34 = new cjs.Shape();
this.shape_34.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AguBmQgGgFAAgJIAAivQAAgIAGgGQAGgGAIAAIArAAQARAAAPAJQAIAFACAGQACAJgEAHQgFAHgHACQgIADgIgFQgGgDgGAAIgXAAIAACbQAAAIgGAGQgFAGgJAAQgJAAgFgGg");
this.shape_34.setTransform(-18.8631,69.6064,1.2637,1.2637);

this.shape_35 = new cjs.Shape();
this.shape_35.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYBoQgSgHgKgRQgLgPAAgVIAAhYQAAgLAEgOQAGgMAJgIQAJgJALgFQALgFANAAQAOAAALAFQAMAGAJAIQAIAIAFAMQAGAMAAANIAAAsQgBAIgFAGQgGAGgIAAIhFAAIAAAYQABAIADAGQAFAHAHACQAHADAGgCQAHAAAGgGQAGgGAHAAQAJAAAGAGQAGAFgBAJQABAJgGAFQgPAOgSAEIgNABQgMAAgMgFgAgQg9QgHAHgBAKIAAAZIAwAAIAAgZQAAgKgGgHQgIgHgKAAQgKAAgGAHg");
this.shape_35.setTransform(-38.8236,69.5222,1.2637,1.2637);

this.shape_36 = new cjs.Shape();
this.shape_36.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcCQQgOgFgKgLQgKgKgGgNQgGgOAAgPIAAiXQAAgMAEgMQAEgLAIgKQAIgLAJgGQALgHAMgDQANgDAKABQANAAALAFQAKAEAKAJQAJAHAHAMQAEAIgCAIQgCAJgIAEQgHAFgJgDQgJgCgEgIQgGgJgKgEQgJgFgKAEQgKACgHAJQgHAJAAAKIAACXQAAANAKAJQAJAKAMAAQAMAAALgKQAJgJAAgNIAAgyIgXAAQgJAAgFgGQgGgHAAgJQAAgIAGgGQAFgGAJAAIAsAAQAJAAAHAGQAGAGAAAIIAABIQAAAPgGAOQgFANgLAKQgKALgOAFQgNAGgQAAQgPAAgNgGg");
this.shape_36.setTransform(-60.8444,64.4521,1.2637,1.2637);

this.shape_37 = new cjs.Shape();
this.shape_37.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAeBmQgGgGAAgIIAAiDQAAgJgGgIQgIgHgKAAIgXAAIAACbQAAAJgHAFQgFAGgIAAQgKAAgFgGQgFgFgBgJIAAivQABgIAFgGQAGgGAJAAIArAAQANAAAMAFQANAFAIAJQAIAHAFANQAGALAAAOIAACDQAAAJgHAFQgFAGgIAAQgJAAgGgGg");
this.shape_37.setTransform(-94.1125,69.6064,1.2637,1.2637);

this.shape_38 = new cjs.Shape();
this.shape_38.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYBoQgNgGgHgIQgJgIgGgMQgEgMAAgOIAAhYQAAgNAEgMQAGgMAJgIQAHgIANgGQAKgFAOAAQANAAAMAFQALAFAJAJQAJAIAGAMQAEAOAAALIAABYQAAAMgEAOQgGAMgJAIQgJAJgLAFQgMAFgNAAQgOAAgKgFgAgRg9QgHAHAAAKIAABYQAAALAHAHQAIAHAJAAQAKAAAIgHQAGgHABgLIAAhYQgBgKgGgHQgIgHgKAAQgJAAgIAHg");
this.shape_38.setTransform(-115.9122,69.5117,1.2637,1.2637);

this.shape_39 = new cjs.Shape();
this.shape_39.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhGCUQgGgHAAgIQAAgIAGgGQAGgGAIAAQAJAAAGgFQAHgEACgIIAPg0Ig0irQgCgIAEgHQAFgIAHgCQAIgCAHAEQAIAEACAIIAhByIAihyQACgIAIgEQAHgEAIACQAIACAEAIQAEAHgCAIIhHDrQgFAUgRAMQgSANgVAAQgIAAgGgFg");
this.shape_39.setTransform(-136.676,75.1062,1.2637,1.2637);

this.shape_40 = new cjs.Shape();
this.shape_40.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgsCVQgJAAgGgGQgGgGAAgJIAAj/QAAgJAGgGQAGgGAJAAQAJAAAGAGQAHAGAAAJIAADqIBCAAQAJAAAGAGQAHAGAAAJQAAAJgHAGQgGAGgJAAg");
this.shape_40.setTransform(-152.7189,64.3303,1.2637,1.2637);

this.shape_41 = new cjs.Shape();
this.shape_41.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABLBmQgGgFAAgJIAAiDQAAgKgHgHQgHgHgLAAIgYAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgHAAgGgGQgGgFAAgJIAAibIgxAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGQgGgFAAgJIAAivQAAgIAGgGQAGgGAIAAICEAAQANAAAMAFQAMAFAJAJQAIAIAGAMQAFAMAAANIAACDQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGg");
this.shape_41.setTransform(114.2164,17.1293,1.2637,1.2637);

this.shape_42 = new cjs.Shape();
this.shape_42.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgNAAgLgFQgMgFgJgJQgIgIgFgMQgFgMgBgOIAAiCQAAgJAGgFQAGgGAJAAQAHAAAGAGQAHAGAAAIIAACCQgBALAIAHQAGAHAKAAIAYAAIAAibQAAgJAGgFQAGgGAJAAQAIAAAFAGQAHAGAAAIIAACvQAAAJgHAFQgGAGgHAAg");
this.shape_42.setTransform(86.1611,16.9081,1.2637,1.2637);

this.shape_43 = new cjs.Shape();
this.shape_43.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgNCLQgGgGAAgJIAAixQAAgIAGgFQAFgHAIAAQAJAAAFAHQAGAFAAAIIAACxQAAAJgGAGQgFAFgJAAQgIAAgFgFgAgRhmQgGgHgBgKQABgKAGgIQAIgHAJAAQAKAAAHAHQAIAIAAAKQAAAKgIAHQgHAHgKAAQgJAAgIgHg");
this.shape_43.setTransform(69.7324,12.5482,1.2637,1.2637);

this.shape_44 = new cjs.Shape();
this.shape_44.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAACYQgOAAgKgEQgNgGgHgJQgIgHgHgMQgEgMAAgOIAAhWQAAgMAEgLQAGgMAJgJQAHgIANgFQAMgGAMAAIAZAAIAAhHQgBgIAGgFQAGgHAJAAQAIAAAFAHQAHAFAAAIIAAEJQAAAIgHAGQgFAFgIAAgAgQgNQgIAHAAAIIAABWQAAAJAIAJQAHAGAJABIAZAAIAAiFIgZAAQgJgBgHAIg");
this.shape_44.setTransform(52.8614,11.2845,1.2637,1.2637);

this.shape_45 = new cjs.Shape();
this.shape_45.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgOAAgKgFQgNgFgIgJQgIgHgGgNQgEgLAAgOQAAgOAEgLQAFgMAJgIQAKgJALgEQAMgGAMAAIAZAAIAAgXQAAgHgFgGQgDgGgHgDQgHgDgGACQgHABgFAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGQgHgGAAgIQAAgHAHgHQAOgOATgEQAQgDATAHQASAIALAPQAKAQAAAUIAACDQAAAJgFAGQgGAFgJAAgAgRAbQgGAHgBAKQABAJAGAIQAJAHAIAAIAZAAIAAgxIgZAAQgJAAgIAIg");
this.shape_45.setTransform(31.504,16.901,1.2637,1.2637);

this.shape_46 = new cjs.Shape();
this.shape_46.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAPCVQgLgGgJgJQgKgKgDgKQgFgMgBgNIAAhuIgPAAQgIAAgGgHQgGgFAAgIQAAgJAGgGQAGgGAIAAIAPAAIAAhHQAAgIAHgFQAGgHAHAAQAIAAAGAHQAGAFgBAIIAABHIAZAAQAIAAAHAGQAFAHAAAIQAAAHgFAGQgHAHgIAAIgZAAIAABuQAAAKAIAHQAHAIAKAAQAIAAAHAFQAFAHAAAHQAAAJgFAGQgHAFgIAAQgLAAgOgEg");
this.shape_46.setTransform(14.0643,11.4108,1.2637,1.2637);

this.shape_47 = new cjs.Shape();
this.shape_47.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSCVQgQgDgOgKQgOgLgHgNQgFgHADgJQACgJAIgFQAHgEAJACQAIADAFAHQAIANAPAEQAOADAMgKQAHgFADgFQADgHABgHQABgOgLgMIhGhIQgLgMgGgPQgFgQABgQQACgPAHgOQAIgPANgKQANgKAPgCQAOgEARADQAQAEAMAIQAOAKAHAOQAFAIgDAIQgCAIgIAFQgHAFgJgDQgJgDgDgHQgJgMgNgEQgNgCgMAJQgLAIgBAPQgBAPAKAJIBGBIQAMANAFAPQAGAPgCARQgBARgIAOQgIAPgNAJQgNAKgQAFQgJABgHAAIgQgBg");
this.shape_47.setTransform(-4.7676,11.9795,1.2637,1.2637);

this.shape_48 = new cjs.Shape();
this.shape_48.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAPCVQgLgGgJgJQgKgKgDgKQgFgMgBgNIAAhuIgPAAQgIAAgGgHQgGgFAAgIQAAgJAGgGQAGgGAIAAIAPAAIAAhHQAAgIAHgFQAGgHAHAAQAIAAAGAHQAGAFAAAIIAABHIAYAAQAIAAAHAGQAFAGAAAJQAAAIgFAFQgHAHgIAAIgYAAIAABuQAAAKAHAHQAHAIAKAAQAIAAAHAFQAFAFAAAJQAAAJgFAGQgHAFgIAAQgLAAgOgEg");
this.shape_48.setTransform(-34.8427,11.4108,1.2637,1.2637);

this.shape_49 = new cjs.Shape();
this.shape_49.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgNAAgMgFQgMgFgIgJQgIgIgFgMQgGgMABgOIAAiCQAAgJAFgFQAGgGAIAAQAIAAAHAGQAFAGAAAIIAACCQABALAGAHQAIAHAJAAIAZAAIAAibQAAgJAFgFQAGgGAIAAQAIAAAHAGQAFAGAAAIIAACvQAAAJgFAFQgHAGgIAAg");
this.shape_49.setTransform(-54.2413,16.9081,1.2637,1.2637);

this.shape_50 = new cjs.Shape();
this.shape_50.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABLBmQgGgFAAgJIAAiDQAAgKgHgHQgHgHgKAAIgZAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgHAAgGgGQgGgFAAgJIAAibIgxAAIAACbQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGQgGgFAAgJIAAivQAAgIAGgGQAGgGAIAAICFAAQAMAAAMAFQANAGAIAIQAIAIAGAMQAFAMAAANIAACDQAAAJgGAFQgGAGgIAAQgJAAgFgGg");
this.shape_50.setTransform(-81.4751,17.1293,1.2637,1.2637);

this.shape_51 = new cjs.Shape();
this.shape_51.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAPCVQgNgGgGgJQgJgIgGgMQgEgLAAgOIAAhuIgQAAQgIAAgHgHQgFgGAAgHQAAgIAFgHQAHgGAIAAIAQAAIAAhHQgBgIAGgFQAGgHAIAAQAIAAAGAHQAFAFAAAIIAABHIAZAAQAJAAAFAGQAGAGAAAJQAAAIgGAFQgFAHgJAAIgZAAIAABuQAAAKAHAHQAJAIAJAAQAJAAAFAFQAGAGAAAIQAAAJgGAGQgFAFgJAAQgMAAgNgEg");
this.shape_51.setTransform(-106.75,11.4108,1.2637,1.2637);

this.shape_52 = new cjs.Shape();
this.shape_52.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABsQgMAAgMgFQgLgFgKgJQgHgHgGgNQgGgNAAgMQAAgMAGgNQAFgMAIgIQALgKAKgDQANgGALAAIAZAAIAAgXQgBgHgDgGQgFgHgGgCQgHgDgGACQgHABgFAFQgGAGgIAAQgIAAgGgGQgGgGAAgIQAAgHAGgHQAOgOATgEQAQgDATAHQATAIAKAPQALAQgBAUIAACDQABAIgGAHQgGAFgJAAgAgRAbQgGAHAAAKQAAAJAGAIQAJAHAIAAIAZAAIAAgxIgZAAQgJAAgIAIg");
this.shape_52.setTransform(-125.7694,16.901,1.2637,1.2637);

this.shape_53 = new cjs.Shape();
this.shape_53.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA4CQQgHgGABgJIAAihIgfA/QgDAGgFADQgFAEgGAAQgNAAgGgNIgeg/IAAChQAAAJgGAGQgHAGgJAAQgJAAgGgGQgFgGAAgJIAAkBQAAgIADgFQAFgGAIgCQAHgBAHADQAGADADAHIATAnIARAkIAQAjIA0huQACgGAIgEQAFgDAIABQAIACAFAGQAEAGAAAHIAAEBQABAJgHAGQgGAGgJAAQgJAAgGgGg");
this.shape_53.setTransform(-149.3383,11.9479,1.2637,1.2637);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_53},{t:this.shape_52},{t:this.shape_51},{t:this.shape_50},{t:this.shape_49},{t:this.shape_48},{t:this.shape_47},{t:this.shape_46},{t:this.shape_45},{t:this.shape_44},{t:this.shape_43},{t:this.shape_42},{t:this.shape_41},{t:this.shape_40},{t:this.shape_39},{t:this.shape_38},{t:this.shape_37},{t:this.shape_36},{t:this.shape_35},{t:this.shape_34},{t:this.shape_33},{t:this.shape_32},{t:this.shape_31},{t:this.shape_30},{t:this.shape_29},{t:this.shape_28},{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-163.1,-147,326.3,294.1);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler4 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#006192").s().p("AB7GcQgVgKgKgYIhyk0IhDAAIAAEfQAAAZgRARQgRASgZAAQgZAAgRgSQgSgRAAgZIAArJQAAgZASgRQARgSAYAAICVAAQArAAAlARQAnAQAcAcQAdAcAPAnQARAlAAAsIAABFQAAA9gfAxQgfAwgyAaIBsEiQAKAYgLAWQgKAWgYAJQgLAEgLAAQgMAAgMgFgAhZgwIBZAAQAkAAAagaQAagaAAgmIAAhFQAAglgagaQgagagkAAIhZAAg");
this.shape.setTransform(278.0189,1.9257);

this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#006192").s().p("Ah7GeQgZAAgRgRQgSgRAAgZIAArFQAAgZASgQQARgSAZAAID3AAQAZAAARASQASAQAAAaQAAAZgSARQgRARgZAAIi7AAIAADfICiAAQAZAAASASQARARAAAZQAAAYgRARQgSARgZAAIiiAAIAAD4IC7AAQAZAAARASQASAQAAAaQAAAZgSARQgRARgZAAg");
this.shape_1.setTransform(229.775,1.675);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#006192").s().p("ACTGeQgSgKgJgSQglhQgphSIhLidIhQilIAAHKQAAAZgRARQgSARgZAAQgYAAgSgRQgRgRAAgZIAArPQAAgVANgPQALgRAWgFQAVgFASAKQATAJAJASQAlBQApBTIBKCcIBRClIAAnKQAAgYASgRQAQgSAaAAQAYAAARASQASARAAAYIAALPQAAAVgNAQQgNAQgUAFQgHACgIAAQgNAAgMgGg");
this.shape_2.setTransform(175.3,1.6781);

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#006192").s().p("AgpGRQgSgQAAgaIAArOQAAgZASgQQARgSAYAAQAZAAARASQASAQAAAZIAALOQAAAagSAQQgRASgZAAQgYAAgRgSg");
this.shape_3.setTransform(133.075,1.7);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#006192").s().p("AhQGTQgmgQgcgdQgcgdgQglQgRgmAAgrIAAmlQAAgjALggQALgiAVgaQAUgbAdgTQAcgTAjgJQAigJAhACQAjACAfANQAfANAaAWQAaAXARAfQANAVgHAXQgHAYgVANQgVANgXgHQgYgHgNgVQgPgagcgMQgcgLgcAIQgeAIgSAYQgTAYAAAeIAAGlQAAAlAbAaQAaAaAjAAQAlAAAagaQAagaAAglIAAiLIhAAAQgZAAgQgRQgRgRAAgZQAAgZARgRQAQgRAZAAIB8AAQAZAAARARQARARAAAYIAADHQAAArgQAmQgQAmgcAdQgdAcgmAQQglAQgsAAQgqAAgmgQg");
this.shape_4.setTransform(95.375,1.681);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#006192").s().p("ACpGbQgVgMgGgYIgLgjIgLgqIgPg1IjRAAIgPA1IgMAqQgEAUgFAPQgGAYgVAMQgWAMgYgGQgYgHgMgVQgMgVAGgZIDHrNQAFgUAQgMQAPgMAUAAQAVAAAQAMQAPAMAFAUIDGLNQAHAZgMAVQgMAVgXAHQgJACgHAAQgQAAgOgIgAgjgGIgkCEICPAAIgkiEIgkiBIgjCBg");
this.shape_5.setTransform(42.8256,1.675);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#006192").s().p("ACcGSQgRgRAAgZIAAnEIgfBCIgcA4IgbA5QgHAQgPAJQgNAJgSAAQglAAgRgiIgbg5Igbg4IgehCIAAHEQAAAZgRARQgRARgZAAQgZAAgRgRQgSgRAAgZIAArPQAAgVANgQQAMgQAVgFQAVgFATAKQATAJAIAUQAZA2AaA1QAVAwAaA0QAaA1AUAuIAvhjQAZg0AVgwIAyhrQAKgUASgJQASgKAWAFQAVAFANAQQANAQAAAVIAALPQAAAZgSARQgRARgYAAQgaAAgRgRg");
this.shape_6.setTransform(-16.175,1.6524);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#006192").s().p("AgpGRQgSgQAAgaIAArOQAAgZASgQQARgSAYAAQAZAAARASQASAQAAAZIAALOQAAAagSAQQgRASgZAAQgYAAgRgSg");
this.shape_7.setTransform(-60.875,1.7);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#006192").s().p("AB7GcQgVgKgKgYIhyk0IhDAAIAAEfQAAAZgRARQgRASgZAAQgZAAgRgSQgSgRAAgZIAArJQAAgZASgRQARgSAYAAICVAAQArAAAlARQAnAQAcAcQAdAcAPAnQARAlAAAsIAABFQAAA9gfAxQgfAwgyAaIBsEiQAKAYgLAWQgKAWgYAJQgLAEgLAAQgMAAgMgFgAhZgwIBZAAQAkAAAagaQAagaAAgmIAAhFQAAglgagaQgagagkAAIhZAAg");
this.shape_8.setTransform(-121.2811,1.9257);

this.shape_9 = new cjs.Shape();
this.shape_9.graphics.f("#006192").s().p("AhQGSQgmgQgdgcQgcgcgQgmQgQgmgBgrIAAo6QABgZARgQQARgSAZAAQAaAAAQASQASAQAAAZIAAI6QAAAlAaAaQAaAaAlAAQAjAAAbgaQAbgaAAglIAAo6QAAgZARgQQARgSAZAAQAZAAARASQASAQAAAZIAAI6QgBArgQAmQgQAmgdAcQgcAcgmAQQgnARgpAAQgrAAgmgRg");
this.shape_9.setTransform(-174.95,1.7);

this.shape_10 = new cjs.Shape();
this.shape_10.graphics.f("#006192").s().p("AhQGSQgmgQgdgcQgcgcgQgmQgQgmAAgrIAAmlQAAgsAQglQAQgmAcgcQAdgdAmgQQAmgQAqAAQAsAAAlAQQAmAQAdAdQAcAcAQAmQAQAlAAAsIAAGlQAAArgQAmQgQAmgcAcQgdAcgmAQQglARgsAAQgqAAgmgRgAg+kRQgaAaAAAlIAAGlQAAAlAaAaQAaAaAkAAQAlAAAagaQAagaAAglIAAmlQAAglgagaQgagaglAAQgkAAgaAag");
this.shape_10.setTransform(-227.075,1.7);

this.shape_11 = new cjs.Shape();
this.shape_11.graphics.f("#006192").s().p("Ai+GPQgRgRAAgZIAArJQAAgZARgRQARgSAZAAICUAAQArAAAmARQAmAQAdAcQAcAcAQAnQAQAlAAAsIAABFQAAAsgQAlQgQAngcAbQgdAdgmAPQgmARgrAAIhYAAIAAEfQAAAZgSARQgRASgZAAQgZAAgRgSgAhYgxIBYAAQAlAAAagaQAagaAAglIAAhFQAAglgagaQgagaglAAIhYAAg");
this.shape_11.setTransform(-275.125,1.925);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-304.4,-70.7,608.9,141.5);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler3 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_2
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhOCFQgUAAgRgRQgRgRAAgUQgCgWANgNIClilQAOgOAUACQAWACAQAQQAQARACAUQACAWgOANIilClQgMAMgRAAIgGgBg");
this.shape.setTransform(-190.15,-79.95);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));

// Calque_1
this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ACqI1QgegNgNghIidmoIhcAAIAAGLQAAAigYAYQgXAYgiAAQgjAAgYgYQgYgYAAgiIAAvUQAAgiAYgXQAYgZAiAAIDMAAQA7AAA0AXQA0AVAnAoQAnAnAWA0QAWA0AAA8IAABfQAABTgpBEQgrBChFAkICUGOQAOAhgOAeQgOAfgiAMQgPAGgPAAQgQAAgQgIgAh6hDIB6AAQAyAAAkgkQAkgjAAg0IAAhfQAAgzgkgkQgkgkgyAAIh6AAg");
this.shape_1.setTransform(264.7814,2.7074);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag4IoQgZgYAAgiIAAvbQAAgiAZgYQAWgXAiAAQAjAAAXAXQAYAYAAAiIAAPbQAAAigYAYQgXAYgjAAQgiAAgWgYg");
this.shape_2.setTransform(210.1,2.35);

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ACqI1QgegNgNghIidmoIhcAAIAAGLQAAAigYAYQgXAYgiAAQgjAAgYgYQgYgYAAgiIAAvUQAAgiAYgXQAYgZAiAAIDMAAQA7AAA0AXQA0AVAnAoQAnAnAWA0QAWA0AAA8IAABfQAABTgpBEQgrBChFAkICUGOQAOAhgOAeQgOAfgiAMQgPAGgPAAQgQAAgQgIgAh6hDIB6AAQAyAAAkgkQAkgjAAg0IAAhfQAAgzgkgkQgkgkgyAAIh6AAg");
this.shape_3.setTransform(159.8314,2.7074);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgxIwQgVgRgIgcIkRvbQgIghAQgdQAQgdAigIQAggKAeARQAeAQAIAgQAgB6AjB6IA/DlIBADmIA/jmIA+jlQAhh6Aih6QAIggAegQQAegRAgAKQAjAIAPAdQARAdgIAhIkRPbQgIAcgWARQgVAPgbAAQgcAAgWgPg");
this.shape_4.setTransform(84.2082,2.3547);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhvIpQgzgWgognQgogngVg0QgWg0AAg7IAAsPQAAgiAXgYQAYgXAjAAQAiAAAXAXQAYAYAAAiIAAMPQAAAyAkAkQAkAkAzAAQAwAAAlgkQAkgkAAgyIAAsPQAAgiAZgYQAXgXAjAAQAiAAAYAXQAXAYAAAiIAAMPQAAA7gXA0QgWA0gnAnQgnAng0AWQg2AWg4ABQg8gBg0gWg");
this.shape_5.setTransform(9.9,2.35);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhuIpQg1gWgngnQgngngWg0QgWg0AAg7IAApDQAAg8AWgzQAWg0AngnQAngoA1gVQAzgWA7AAQA8AAA0AWQA0AVAnAoQAnAnAWA0QAWAzAAA8IAAJDQAAA7gWA0QgWA0gnAnQgnAng0AWQg0AWg8ABQg7gBgzgWgAhVl3QgkAkAAAyIAAJDQAAAyAkAkQAjAkAyAAQAzAAAkgkQAjgkAAgyIAApDQAAgygjgkQgkgjgzAAQgyAAgjAjg");
this.shape_6.setTransform(-61.725,2.35);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag9I2QgugNgngZQgngbgcglQgcgkgQgsQgPgtAAgxIAApCQAAgwAPgtQAQgtAcglQAcgkAngbQAngbAugLQBfgaBZAlQBYAkAxBWQATAcgJAhQgKAggcATQgdARghgJQgggKgTgdQgUgjgngRQgmgQgoAMQgnALgZAgQgaAhAAAqIAAJCQAAAqAaAhQAZAgAnAMQAoAKAmgQQAngQAUgkQATgdAggJQAhgKAdASQAcASAKAgQAJAhgTAdQgxBVhYAkQg1AWg3AAQglAAgngKg");
this.shape_7.setTransform(-128.5804,2.3216);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AipI5QgjAAgXgYQgZgYAAghIAAvPQAAghAZgYQAXgYAjAAIFTAAQAiAAAZAYQAYAYgBAjQABAigYAXQgZAYgiAAIkBAAIAAEyIDfAAQAiAAAYAYQAZAYAAAjQAAAggZAYQgYAYgiAAIjfAAIAAFUIEBAAQAiAAAZAYQAYAYgBAjQABAhgYAYQgZAYgiAAg");
this.shape_8.setTransform(-191.35,2.35);

this.shape_9 = new cjs.Shape();
this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AjMI5QgiAAgXgYQgYgYAAghIAAvPQAAghAYgYQAXgYAiAAIDMAAQA8AAAzAXQA1AVAnAoQAnAmAWA1QAWA0AAA7IAAI1QAAA8gWAzQgWA0gnAoQgnAng1AVQgzAXg8AAgAh5GVIB5AAQAzAAAjgjQAkglAAgyIAAo1QAAgzgkgjQgjgkgzAAIh5AAg");
this.shape_9.setTransform(-260.8,2.35);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1}]}).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-301.2,-145.4,602.5,242.9);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler2 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#D89A10").s().p("EgAdCNVMAAAhM7IAYABQNEgCL9lFQLjk6I6o7QI6o6E5rkQFEr+AAtDQAAs6k9r2Qkyrbouo5Qo9pErnk+QsDlKtMAAQtEAAr+FFQrkE5o7I7Qo7I7k5LjQlFL+AANFMhM8AAAQAB8gK+6GQKn5NTWziQTVziZFq3QZ9rQccgUIAAgNIBdgCQcvAAaTLLQZZKxTlTpQTnTlKxZZQLJaRAAcuIgCBcQgVcerPZ9Qq3ZFziTWQzjTV5NKnQ6GK+8hABg");
this.shape.setTransform(-0.025,0);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-904.7,-904.7,1809.4,1809.5);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Interpoler1 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#006192").s().p("EgAdCNVMAAAhM7IAYABQNEgCL9lFQLjk6I6o7QI6o6E5rkQFEr+AAtDQAAs6k9r2Qkyrbouo5Qo9pErnk+QsDlKtMAAQtEAAr+FFQrkE5o7I7Qo7I7k5LjQlFL+AANFMhM8AAAQAB8gK+6GQKn5NTWziQTVziZFq3QZ9rQccgUIAAgNIBdgCQcvAAaTLLQZZKxTlTpQTnTlKxZZQLJaRAAcuIgCBcQgVcerPZ9Qq3ZFziTWQzjTV5NKnQ6GK+8hABg");
this.shape.setTransform(-0.025,0);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(-904.7,-904.7,1809.4,1809.5);
p.frameBounds = [rect];


(lib.Path_4 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#D89A10").s().p("AgMBOQhDgcg2gyQA2gxBDgdQBGgcBMgBIAADXQhNgBhFgdg");
this.shape.setTransform(13.375,10.75);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Path_4, rect = new cjs.Rectangle(0,0,26.8,21.5), [rect]);


(lib.Path = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Calque_1
this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#E49197").s().p("AiGhrQBNABBFAcQBEAcA2AyIABAAIgBABQg2AyhEAcQhFAchNABg");
this.shape.setTransform(13.5,10.75);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Path, rect = new cjs.Rectangle(0,0,27,21.5), [rect]);


// stage content:
(lib.SBE_01_1080 = function(mode,startPosition,loop,reversed) {
if (loop == null) { loop = true; }
if (reversed == null) { reversed = false; }
var props = new Object();
props.mode = mode;
props.startPosition = startPosition;
props.labels = {};
props.loop = loop;
props.reversed = reversed;
cjs.MovieClip.apply(this,[props]);

// Isolation_Mode
this.instance = new lib.Path();
this.instance.setTransform(1505.5,789,1.1824,1.1824,0,0,0,13.6,10.8);
this.instance.compositeOperation = "multiply";

this.shape = new cjs.Shape();
this.shape.graphics.f("#4D91B3").s().p("AiGhrQBNAABFAdQBEAbA2AzIABAAIgBABQg2AzhEAbQhFAdhNgBg");
this.shape.setTransform(1505.4844,788.9303,1.1824,1.1824);

this.shape_1 = new cjs.Shape();
this.shape_1.graphics.f("#4D91B3").s().p("AkWFWIAAjYICkAAQBKgBAzg0QA1g1AAhJQAAhKg1g1QgygzhIgCQBKgBBEgbQBEgcA2gyIABgBQA7A2AgBKQAiBLAABUQAACih0B0Qh0B0iiABg");
this.shape_1.setTransform(1503.2674,829.3094,1.1824,1.1824);

this.shape_2 = new cjs.Shape();
this.shape_2.graphics.f("#E49197").s().p("ACZFVQg2gzhEgcQhFgchLAAQBJgBAzg0QA1g1AAhKQAAhKg1g0Qgzg1hKAAIikAAIAAjXICjAAQCiAAB0B0QB0BzAACjQAABTgiBMQggBJg7A4g");
this.shape_2.setTransform(1503.2674,748.5512,1.1824,1.1824);

this.instance_1 = new lib.Path_4();
this.instance_1.setTransform(1582.95,789.1,1.1824,1.1824,0,0,0,13.6,10.8);
this.instance_1.compositeOperation = "multiply";

this.shape_3 = new cjs.Shape();
this.shape_3.graphics.f("#C8DFB6").s().p("AgMBOQhDgbg2gzQA2gyBDgbQBGgdBMgBIAADWQhNAAhFgdg");
this.shape_3.setTransform(1582.784,789.0485,1.1824,1.1824);

this.shape_4 = new cjs.Shape();
this.shape_4.graphics.f("#C8DFB6").s().p("AABFVQhQAAhJgfQhHgeg3g3Qg3g2gehHQgfhKAAhPIAAgFIABAAQABhSAhhKQAhhIA5g2QA2AyBDAcQBGAdBNAAQhKABg0A1Qg0A0AABKQAABIA0A1QAZAZAgAOQAiAPAkAAQBLAAA0g1QA1g1AAhJIAAgBIDXAAIAAABQAAChhyBzQhyB0ihACIAAAAg");
this.shape_4.setTransform(1598.8647,829.398,1.1824,1.1824);

this.shape_5 = new cjs.Shape();
this.shape_5.graphics.f("#D89A10").s().p("AlnDYQghhLgBhSIgBAAIAAgFQAAhPAfhJQAehHA3g3QA3g3BHgeQBJgfBQgBIAFAAIAAABQChACByB0QByBzAAChIAAABIjXAAIAAgBQAAhJg1g1Qg0g1hLAAQgkAAgiAPQggAOgZAZQg0A1AABIQAABKA0A0QA0A0BKACQhMABhHAcQhDAcg2AzQg5g3ghhHg");
this.shape_5.setTransform(1598.8647,748.6694,1.1824,1.1824);

this.shape_6 = new cjs.Shape();
this.shape_6.graphics.f("#E7C270").s().p("AgEGLIAAgBQihgBhzh0QhyhzAAiiIAAAAIDXAAIAAAAQAABKA1A1QA1A1BJAAQBJAAA1g0QAZgZAOghQAPgiAAgkQAAhKg1g0Qg1g1hKAAIAAjXQCiAABzByQB0BzABChIABAAIAAAEQAABQgfBJQgeBHg3A3Qg3A3hHAeQhJAfhQAAg");
this.shape_6.setTransform(1406.4285,823.0722,1.1824,1.1824);

this.shape_7 = new cjs.Shape();
this.shape_7.graphics.f("#026190").s().p("AkVEYQhyhygCihIgBAAIAAgEQAAhQAfhJQAehHA3g3QA3g3BHgeQBJgfBQAAIAFAAIAAAAQChADByBzQByB0AAChIAAAAIjXAAIAAgBQAAhJg1g1Qg0g1hLAAQhJAAg2A2Qg0A1AABIQAABKA0A0QA0A1BKABIAADXQihgBhzhyg");
this.shape_7.setTransform(1406.6059,755.0249,1.1824,1.1824);

this.shape_8 = new cjs.Shape();
this.shape_8.graphics.f("#026190").s().p("Ag0CyQgLAAgHgHQgIgHAAgLIAAkxQAAgKAIgIQAHgHALAAIBpAAQALAAAHAHQAIAIAAAKQAAALgIAHQgHAIgLAAIhQAAIAABgIBFAAQALAAAHAHQAIAIAAALQAAAJgIAIQgHAIgLgBIhFAAIAABrIBQAAQALAAAHAHQAIAIAAALQAAALgIAHQgHAHgLAAg");
this.shape_8.setTransform(1330.4824,788.685,1.1824,1.1824);

this.shape_9 = new cjs.Shape();
this.shape_9.graphics.f("#026190").s().p("Ag1CzQgJAAgJgHQgHgHAAgLIAAkyQAAgLAHgHQAIgIAKAAQALAAAHAIQAIAHAAALIAAEYIBQAAQALAAAHAIQAIAHAAALQAAALgIAHQgHAHgLAAg");
this.shape_9.setTransform(1308.5497,788.5668,1.1824,1.1824);

this.shape_10 = new cjs.Shape();
this.shape_10.graphics.f("#4D91B3").s().p("ABxEeQgJgFgEgJIhKiXIg/iEIgfhBIgcg6IAAGKQAAAMgIAIQgIAIgMAAQgNAAgIgIQgIgJAAgLIAAoHQAAgKAGgIQAGgIAKgCQALgCAIAEQAJAEAFAJIDDGWIAAmJQAAgNAIgIQAIgIANAAQAMAAAIAIQAIAIAAANIAAIHQAAAKgGAIQgHAIgJABIgIACQgGAAgFgDg");
this.shape_10.setTransform(1799.376,789.1698,1.1824,1.1824);

this.shape_11 = new cjs.Shape();
this.shape_11.graphics.f("#4D91B3").s().p("Ag0EWQgagMgRgSQgSgQgMgbQgKgYAAgdIAAkvQAAgcAKgZQAMgaASgSQASgSAZgLQAZgLAbAAQAcAAAZALQAYAKATATQATATAKAZQALAYAAAdIAAEvQAAAegLAXQgLAagSARQgRASgaAMQgZALgcAAQgbAAgZgLgAg3jPQgXAXAAAhIAAEvQAAAiAXAXQAXAWAgAAQAhAAAXgWQAXgXAAgiIAAkvQAAgRgGgOQgHgPgKgKQgNgMgNgFQgPgGgPAAQgggBgXAYg");
this.shape_11.setTransform(1751.9043,789.158,1.1824,1.1824);

this.shape_12 = new cjs.Shape();
this.shape_12.graphics.f("#4D91B3").s().p("AgUEZQgIgIAAgNIAAkFIh7j1QgFgKAEgMQAFgMAKgFQAKgEALADQAMAEAFALIBjDHIBjjHQAGgLALgEQALgDALAEQAKAFAFAMQADAMgFAKIh7D1IAAEFQAAANgHAIQgIAIgNAAQgLAAgJgIg");
this.shape_12.setTransform(1710.6696,789.1561,1.1824,1.1824);

this.shape_13 = new cjs.Shape();
this.shape_13.graphics.f("#4D91B3").s().p("AhYEfQgNAAgJgIQgHgJgBgMIAAoDQABgNAHgIQAJgIANAAQALAAAJAIQAIAIAAANIAAHmICVAAQALAAAKAIQAIAJABAMQgBANgIAIQgJAIgMAAg");
this.shape_13.setTransform(1680.0465,788.9511,1.1824,1.1824);

this.shape_14 = new cjs.Shape();
this.shape_14.graphics.f("#026190").s().p("AgwBFIAAiJIAZAAIAABzIBIAAIAAAWg");
this.shape_14.setTransform(1630.547,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_15 = new cjs.Shape();
this.shape_15.graphics.f("#026190").s().p("AgzBFIAAiJIBmAAIAAAWIhNAAIAAAkIBEAAIAAAUIhEAAIAAAlIBOAAIAAAWg");
this.shape_15.setTransform(1613.5808,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_16 = new cjs.Shape();
this.shape_16.graphics.f("#026190").s().p("AgLBFIAAiJIAXAAIAACJg");
this.shape_16.setTransform(1599.9547,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_17 = new cjs.Shape();
this.shape_17.graphics.f("#026190").s().p("AgLBFIAAhyIgsAAIAAgXIBvAAIAAAXIgsAAIAAByg");
this.shape_17.setTransform(1586.9788,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_18 = new cjs.Shape();
this.shape_18.graphics.f("#026190").s().p("AAoBFIhLhhIAABhIgYAAIAAiJIAWAAIBJBeIAAheIAYAAIAACJg");
this.shape_18.setTransform(1568.4756,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_19 = new cjs.Shape();
this.shape_19.graphics.f("#026190").s().p("AgzBFIAAiJIBmAAIAAAWIhNAAIAAAkIBEAAIAAAUIhEAAIAAAlIBOAAIAAAWg");
this.shape_19.setTransform(1550.1498,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_20 = new cjs.Shape();
this.shape_20.graphics.f("#026190").s().p("AAsBFIAAhiIgsBAIAAAAIgrhAIAABiIgYAAIAAiJIAaAAIApBBIAqhBIAaAAIAACJg");
this.shape_20.setTransform(1530.08,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_21 = new cjs.Shape();
this.shape_21.graphics.f("#026190").s().p("AgyBFIAAiJIBkAAIAAAWIhNAAIAAAkIBEAAIAAAUIhEAAIAAAlIBOAAIAAAWg");
this.shape_21.setTransform(1510.8379,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_22 = new cjs.Shape();
this.shape_22.graphics.f("#026190").s().p("AAoBFIhLhhIAABhIgYAAIAAiJIAWAAIBKBeIAAheIAXAAIAACJg");
this.shape_22.setTransform(1491.6844,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_23 = new cjs.Shape();
this.shape_23.graphics.f("#026190").s().p("AgyBZIAAiJIBlAAIAAAWIhOAAIAAAjIBFAAIAAAVIhFAAIAAAlIBOAAIAAAWgAgJg7IAVgdIAWAKIgaATg");
this.shape_23.setTransform(1473.3586,977.5211,1.1823,1.1823);

this.shape_24 = new cjs.Shape();
this.shape_24.graphics.f("#026190").s().p("AgJBFIg6iJIAbAAIApBoIAohoIAbAAIg5CJg");
this.shape_24.setTransform(1454.6781,979.9448,1.1823,1.1823);

this.shape_25 = new cjs.Shape();
this.shape_25.graphics.f("#026190").s().p("AgzBZIAAiJIBmAAIAAAWIhNAAIAAAjIBEAAIAAAVIhEAAIAAAlIBOAAIAAAWgAgJg7IAVgdIAWAKIgZATg");
this.shape_25.setTransform(1436.7956,977.5211,1.1823,1.1823);

this.shape_26 = new cjs.Shape();
this.shape_26.graphics.f("#026190").s().p("AgPAdIAEg5IAbAAIAAABIgSA4g");
this.shape_26.setTransform(1423.8789,975.2156,1.1823,1.1823);

this.shape_27 = new cjs.Shape();
this.shape_27.graphics.f("#026190").s().p("AgwBFIAAiJIAZAAIAABzIBHAAIAAAWg");
this.shape_27.setTransform(1412.2331,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_28 = new cjs.Shape();
this.shape_28.graphics.f("#026190").s().p("AgzBFIAAiJIBmAAIAAAWIhNAAIAAAkIBEAAIAAAUIhEAAIAAAlIBOAAIAAAWg");
this.shape_28.setTransform(1386.5473,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_29 = new cjs.Shape();
this.shape_29.graphics.f("#026190").s().p("Ag9BFIAAiJIAzAAQAfAAAVAUQAUATAAAdQAAAdgUAUQgVAUgfAAgAglAvIAbAAQAUAAAOgNQANgNAAgVIAAAAQAAgTgNgNQgOgOgUAAIgbAAg");
this.shape_29.setTransform(1367.8668,979.8857,1.1823,1.1823);

this.shape_30 = new cjs.Shape();
this.shape_30.graphics.f("#026190").s().p("AgLBFIAAhzIgsAAIAAgWIBvAAIAAAWIgsAAIAABzg");
this.shape_30.setTransform(1554.1401,947.6973,1.1823,1.1823);

this.shape_31 = new cjs.Shape();
this.shape_31.graphics.f("#026190").s().p("AgyBFIAAiJIBkAAIAAAWIhNAAIAAAjIBFAAIAAAWIhFAAIAAAlIBOAAIAAAVg");
this.shape_31.setTransform(1537.4399,947.6973,1.1823,1.1823);

this.shape_32 = new cjs.Shape();
this.shape_32.graphics.f("#026190").s().p("Ag0AxIAOgSQAVASAVABQAMAAAGgGQAHgEAAgIQAAgIgGgEQgHgFgRgEQgYgGgKgHQgMgKAAgSIAAAAQAAgSANgLQAOgLAUAAQAaAAAXASIgNASQgSgPgSABQgLgBgFAGQgHAEAAAHIAAABQABAHAGAFQAHAEASAFQAXAFAKAJQAMAJAAARIAAAAQgBATgOALQgNALgWAAQggAAgYgWg");
this.shape_32.setTransform(1511.1926,947.6973,1.1823,1.1823);

this.shape_33 = new cjs.Shape();
this.shape_33.graphics.f("#026190").s().p("AgzBFIAAiJIBmAAIAAAWIhNAAIAAAjIBEAAIAAAWIhEAAIAAAlIBOAAIAAAVg");
this.shape_33.setTransform(1494.7289,947.6973,1.1823,1.1823);

this.shape_34 = new cjs.Shape();
this.shape_34.graphics.f("#026190").s().p("AAeBFIghgwIgfAAIAAAwIgXAAIAAiJIA8AAQAaAAAOAOQALALAAATIAAAAQAAAgghAJIAmA0gAgiAAIAjAAQANAAAIgFQAIgHgBgKIAAgBQABgLgIgGQgHgGgOAAIgjAAg");
this.shape_34.setTransform(1476.9647,947.6973,1.1823,1.1823);

this.shape_35 = new cjs.Shape();
this.shape_35.graphics.f("#026190").s().p("AgLBFIAAiJIAXAAIAACJg");
this.shape_35.setTransform(1462.5109,947.6973,1.1823,1.1823);

this.shape_36 = new cjs.Shape();
this.shape_36.graphics.f("#026190").s().p("AAuBGIgOgiIhAAAIgOAiIgZAAIA9iLIAVAAIA9CLgAgXAPIAuAAIgXg3g");
this.shape_36.setTransform(1447.8798,947.6381,1.1823,1.1823);

this.shape_37 = new cjs.Shape();
this.shape_37.graphics.f("#026190").s().p("AgyBFIAAiJIBlAAIAAAWIhNAAIAAAmIBEAAIAAAVIhEAAIAAA4g");
this.shape_37.setTransform(1431.6821,947.6973,1.1823,1.1823);

this.shape_38 = new cjs.Shape();
this.shape_38.graphics.f("#026190").s().p("AgyBFIAAiJIBlAAIAAAWIhNAAIAAAmIBEAAIAAAVIhEAAIAAA4g");
this.shape_38.setTransform(1414.6568,947.6973,1.1823,1.1823);

this.shape_39 = new cjs.Shape();
this.shape_39.graphics.f("#026190").s().p("AAuBGIgOgiIhAAAIgOAiIgZAAIA9iLIAVAAIA9CLgAgXAPIAvAAIgYg3g");
this.shape_39.setTransform(1395.5625,947.6381,1.1823,1.1823);

this.shape_40 = new cjs.Shape();
this.shape_40.graphics.f("#026190").s().p("AgPAeIAFg7IAaAAIAAABIgSA6g");
this.shape_40.setTransform(1381.6112,943.0271,1.1823,1.1823);

this.shape_41 = new cjs.Shape();
this.shape_41.graphics.f("#026190").s().p("Ag9BFIAAiJIAzAAQAfAAAVAUQAUATAAAdIAAAAQAAAdgUAUQgVAUgfAAgAglAvIAbAAQAUAAAOgNQANgNAAgUIAAgBQAAgUgNgMQgOgOgUAAIgbAAg");
this.shape_41.setTransform(1367.8668,947.6973,1.1823,1.1823);

this.shape_42 = new cjs.Shape();
this.shape_42.graphics.f("#026190").s().p("AgyBFIAAiJIBlAAIAAAWIhNAAIAAAjIBEAAIAAAVIhEAAIAAAlIBNAAIAAAWg");
this.shape_42.setTransform(1639.8873,915.5384,1.1823,1.1823);

this.shape_43 = new cjs.Shape();
this.shape_43.graphics.f("#026190").s().p("AArBFIAAhiIgrBAIAAAAIgrhAIAABiIgYAAIAAiJIAaAAIApBBIAqhBIAaAAIAACJg");
this.shape_43.setTransform(1619.8766,915.5384,1.1823,1.1823);

this.shape_44 = new cjs.Shape();
this.shape_44.graphics.f("#026190").s().p("Ag0AxIAOgRQAVARAWABQALAAAHgGQAGgEAAgIIAAAAQAAgIgGgFQgHgEgRgFQgYgFgKgHQgMgJAAgSIAAgBQAAgRANgMQAOgLAUAAQAcAAAVARIgNASQgTgOgRABQgKAAgHAEQgGAFAAAHIAAABQAAAHAHAFQAGAEATAFQAXAFAKAJQALAJAAARQAAATgOALQgNALgWAAQgfAAgZgWg");
this.shape_44.setTransform(1600.4276,915.5384,1.1823,1.1823);

this.shape_45 = new cjs.Shape();
this.shape_45.graphics.f("#026190").s().p("AgLBFIAAiJIAXAAIAACJg");
this.shape_45.setTransform(1587.6586,915.5384,1.1823,1.1823);

this.shape_46 = new cjs.Shape();
this.shape_46.graphics.f("#026190").s().p("AAeBFIghgwIgeAAIAAAwIgZAAIAAiJIA9AAQAaAAAOAOQAMANAAAQIAAABQAAAfgiAJIAlA1gAghAAIAjAAQAMAAAIgFQAHgHAAgKIAAgBQAAgXgcAAIgiAAg");
this.shape_46.setTransform(1574.3872,915.5384,1.1823,1.1823);

this.shape_47 = new cjs.Shape();
this.shape_47.graphics.f("#026190").s().p("AgqA3QgQgQAAgeIAAhOIAYAAIAABNQAAAUAKAKQAJAKAPAAQARAAAJgJQAJgKAAgUIAAhOIAYAAIAABNQAAAegQAQQgQAQgbAAQgbAAgPgPg");
this.shape_47.setTransform(1554.8199,915.6566,1.1823,1.1823);

this.shape_48 = new cjs.Shape();
this.shape_48.graphics.f("#026190").s().p("AgzAyQgUgUAAgdIAAgBQAAgdAVgUQAUgVAfAAQAeAAAVAVQAUAUAAAdIAAAAQAAAegUAUQgVAVgfAAQgeAAgVgVgAggghQgOAOAAATIAAAAQAAAVAOAOQANAOAUAAQATAAAOgOQANgOAAgUIAAgBQAAgTgNgOQgNgPgVAAQgTAAgNAPg");
this.shape_48.setTransform(1534.3659,915.5088,1.1823,1.1823);

this.shape_49 = new cjs.Shape();
this.shape_49.graphics.f("#026190").s().p("AgLBFIAAhzIgsAAIAAgWIBvAAIAAAWIgsAAIAABzg");
this.shape_49.setTransform(1516.0696,915.5384,1.1823,1.1823);

this.shape_50 = new cjs.Shape();
this.shape_50.graphics.f("#026190").s().p("AgqA3QgQgQAAgeIAAhOIAYAAIAABNQAAAUAKAKQAJAKAPAAQAjAAAAgnIAAhOIAYAAIAABNQAAAegQAQQgQAQgbAAQgbAAgPgPg");
this.shape_50.setTransform(1489.2607,915.6566,1.1823,1.1823);

this.shape_51 = new cjs.Shape();
this.shape_51.graphics.f("#026190").s().p("Ag+BFIAAiJIA0AAQAgAAAUAUQAVAUAAAcIAAAAQAAAegVATQgUAUggAAgAglAvIAbAAQAVAAANgNQANgNAAgVIAAAAQAAgUgNgMQgNgOgVAAIgbAAg");
this.shape_51.setTransform(1469.9299,915.5384,1.1823,1.1823);

this.shape_52 = new cjs.Shape();
this.shape_52.graphics.f("#026190").s().p("AAoBFIhLhhIAABhIgYAAIAAiJIAWAAIBJBeIAAheIAYAAIAACJg");
this.shape_52.setTransform(1440.7859,915.5384,1.1823,1.1823);

this.shape_53 = new cjs.Shape();
this.shape_53.graphics.f("#026190").s().p("AgzAyQgUgUAAgdIAAgBQAAgdAUgUQAVgVAeAAQAgAAAUAVQAUAUAAAdIAAAAQAAAegUAUQgVAVgfAAQgeAAgVgVgAghghQgNAOAAATIAAAAQAAAVANAOQAOAOATAAQAVAAANgOQANgOAAgUIAAgBQAAgTgNgOQgOgPgUAAQgUAAgNAPg");
this.shape_53.setTransform(1419.9477,915.5088,1.1823,1.1823);

this.shape_54 = new cjs.Shape();
this.shape_54.graphics.f("#026190").s().p("AgvBFIAAiJIAYAAIAABzIBHAAIAAAWg");
this.shape_54.setTransform(1402.6268,915.5384,1.1823,1.1823);

this.shape_55 = new cjs.Shape();
this.shape_55.graphics.f("#026190").s().p("AAuBFIgOghIhAAAIgOAhIgZAAIA9iJIAVAAIA9CJgAgXAOIAuAAIgXg2g");
this.shape_55.setTransform(1383.8871,915.4793,1.1823,1.1823);

this.shape_56 = new cjs.Shape();
this.shape_56.graphics.f("#026190").s().p("Ag0AxIAOgRQAVARAVABQAMAAAGgGQAHgEAAgIIAAAAQAAgIgGgFQgHgEgRgFQgYgFgKgHQgMgJAAgSIAAgBQAAgRAOgMQAMgLAVAAQAbAAAWARIgNASQgTgOgSABQgJAAgGAEQgHAFAAAHIAAABQABAHAGAFQAHAEASAFQAXAFAKAJQAMAJAAARQAAATgPALQgNALgWAAQgfAAgZgWg");
this.shape_56.setTransform(1365.7091,915.5384,1.1823,1.1823);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_56},{t:this.shape_55},{t:this.shape_54},{t:this.shape_53},{t:this.shape_52},{t:this.shape_51},{t:this.shape_50},{t:this.shape_49},{t:this.shape_48},{t:this.shape_47},{t:this.shape_46},{t:this.shape_45},{t:this.shape_44},{t:this.shape_43},{t:this.shape_42},{t:this.shape_41},{t:this.shape_40},{t:this.shape_39},{t:this.shape_38},{t:this.shape_37},{t:this.shape_36},{t:this.shape_35},{t:this.shape_34},{t:this.shape_33},{t:this.shape_32},{t:this.shape_31},{t:this.shape_30},{t:this.shape_29},{t:this.shape_28},{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.instance_1},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape},{t:this.instance}]}).wait(315));

// Calque_13 (mask)
var mask = new cjs.Shape();
mask._off = true;
mask.graphics.p("EhRGAsZMAAAhYxMCiNAAAMAAABYxg");
mask.setTransform(1327.325,726.125);

// Isolation_Mode
this.shape_57 = new cjs.Shape();
this.shape_57.graphics.f("#FFFFFF").s().p("EgBnCNUQ8cgU5+rQQ5Fq3zWzhQzVzkqn5MQq/6HAA8hIACgeMBM7AAAIAAAZQACNDFFL9QE6LjI6I6QI7I6LkE5QL9FENEAAQM6AAL2k8QLbkyI5ovQJEo8E+roQFKsDAAtLQAAtElFr/Qk5rjo7o7Qo7o7rjk6Qr+lFtFAAMAAAhM7QcfAAaHK/QZNKnTiTVQTiTWK3ZFQLQZ8AUcdIANAAIACBcQAAcwrLaSQqxZZzpTlQzlTo5ZKwQ6RLK8ugBg");
this.shape_57.setTransform(1786.9,1464.75,1,1,180);

var maskedShapeInstanceList = [this.shape_57];

for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) {
maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask;
}

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape_57).wait(315));

// Isolation_Mode_copy_copy
this.instance_2 = new lib.Interpoler5("synched",0);
this.instance_2.setTransform(285.3,568.45,0.7916,0.7916);
this.instance_2.alpha = 0;
this.instance_2._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_2).wait(209).to({_off:false},0).to({alpha:1},3).wait(97).to({startPosition:0},0).to({alpha:0},3).to({_off:true},1).wait(2));

// Isolation_Mode_copy
this.instance_3 = new lib.Interpoler11("synched",0);
this.instance_3.setTransform(285.45,568.5,1.0165,1.0165);
this.instance_3.alpha = 0;
this.instance_3._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_3).wait(109).to({_off:false},0).to({y:567.9,alpha:1},3).wait(96).to({startPosition:0},0).wait(1).to({startPosition:0},0).to({_off:true},3).wait(103));

// Isolation_Mode_copy_copy_copy
this.instance_4 = new lib.Interpoler5("synched",0);
this.instance_4.setTransform(285.3,568.15,0.7916,0.7916);
this.instance_4.alpha = 0;
this.instance_4._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_4).wait(10).to({_off:false},0).to({alpha:1},3).wait(96).to({startPosition:0},0).to({_off:true},3).wait(203));

// Calque_11_copy
this.instance_5 = new lib.Interpoler15("synched",0);
this.instance_5.setTransform(-406.15,388.7);
this.instance_5.alpha = 0;
this.instance_5._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_5).wait(221).to({_off:false},0).to({x:467.85,alpha:1},13).wait(71).to({startPosition:0},0).to({alpha:0},9).wait(1));

// Calque_10_copy
this.instance_6 = new lib.Interpoler13("synched",0);
this.instance_6.setTransform(-386.8,241.8);
this.instance_6.alpha = 0;
this.instance_6._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_6).wait(207).to({_off:false},0).to({x:477.7,alpha:1},14).wait(84).to({startPosition:0},0).to({alpha:0},9).wait(1));

// Calque_11
this.instance_7 = new lib.Interpoler8("synched",0);
this.instance_7.setTransform(-403.35,326.3);
this.instance_7.alpha = 0;
this.instance_7._off = true;

this.instance_8 = new lib.Interpoler9("synched",0);
this.instance_8.setTransform(532.9,328.3);
this.instance_8._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_7).wait(123).to({_off:false},0).to({_off:true,x:532.9,y:328.3,alpha:1},13).wait(179));
this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_8).wait(123).to({_off:false},13).wait(64).to({startPosition:0},0).to({alpha:0},10).to({_off:true},8).wait(97));

// Calque_10
this.instance_9 = new lib.Interpoler6("synched",0);
this.instance_9.setTransform(-403.35,208.6);
this.instance_9.alpha = 0;
this.instance_9._off = true;

this.instance_10 = new lib.Interpoler7("synched",0);
this.instance_10.setTransform(528.9,208.6);
this.instance_10._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_9).wait(109).to({_off:false},0).to({_off:true,x:528.9,alpha:1},14).wait(192));
this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_10).wait(109).to({_off:false},14).wait(77).to({startPosition:0},0).to({alpha:0},10).to({_off:true},8).wait(97));

// Calque_18
this.instance_11 = new lib.Interpoler4("synched",0);
this.instance_11.setTransform(-363.15,332.5);
this.instance_11.alpha = 0;
this.instance_11._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_11).wait(23).to({_off:false},0).to({x:453.05,alpha:1},14).wait(65).to({startPosition:0},0).to({alpha:0},10).to({_off:true},1).wait(202));

// Calque_17
this.instance_12 = new lib.Interpoler3("synched",0);
this.instance_12.setTransform(-338.3,208.6);
this.instance_12.alpha = 0;
this.instance_12._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_12).wait(9).to({_off:false},0).to({x:445.85,alpha:1},14).wait(79).to({startPosition:0},0).to({alpha:0},10).to({_off:true},1).wait(202));

// Calque_16 (mask)
var mask_1 = new cjs.Shape();
mask_1._off = true;
var mask_1_graphics_200 = new cjs.Graphics().p("EhsdBEJMAAAiIRMDY7AAAMAAACIRg");

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(mask_1).to({graphics:null,x:0,y:0}).wait(200).to({graphics:mask_1_graphics_200,x:764.2,y:504.15}).wait(115));

// Isolation_Mode_copy
this.instance_13 = new lib.Interpoler2("synched",0);
this.instance_13.setTransform(-16.25,-125,1,1,-90);
this.instance_13._off = true;

var maskedShapeInstanceList = [this.instance_13];

for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) {
maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask_1;
}

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_13).wait(200).to({_off:false},0).to({rotation:0},14).to({startPosition:0},87).to({rotation:180},2).to({rotation:270},11).wait(1));

// Calque_15 (mask)
var mask_2 = new cjs.Shape();
mask_2._off = true;
var mask_2_graphics_100 = new cjs.Graphics().p("EhsdBEJMAAAiIRMDY7AAAMAAACIRg");

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(mask_2).to({graphics:null,x:0,y:0}).wait(100).to({graphics:mask_2_graphics_100,x:764.2,y:504.15}).wait(215));

// Isolation_Mode_copy
this.instance_14 = new lib.Interpoler1("synched",0);
this.instance_14.setTransform(-16.25,-125,1,1,-90);
this.instance_14._off = true;

var maskedShapeInstanceList = [this.instance_14];

for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) {
maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask_2;
}

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_14).wait(100).to({_off:false},0).to({rotation:0},14).to({_off:true},115).wait(86));

// Calque_14 (mask)
var mask_3 = new cjs.Shape();
mask_3._off = true;
mask_3.graphics.p("EhsdBEJMAAAiIRMDY7AAAMAAACIRg");
mask_3.setTransform(764.2,504.15);

// Isolation_Mode
this.instance_15 = new lib.Interpoler2("synched",0);
this.instance_15.setTransform(-16.25,-125,1,1,-90);

var maskedShapeInstanceList = [this.instance_15];

for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) {
maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask_3;
}

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_15).to({rotation:0},14).to({_off:true},115).wait(186));

// Calque_4
this.instance_16 = new lib.Interpoler22("synched",0);
this.instance_16.setTransform(960.65,539.8);
this.instance_16.alpha = 0;
this.instance_16._off = true;

this.instance_17 = new lib.Interpoler23("synched",0);
this.instance_17.setTransform(960.65,539.8);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[]}).to({state:[{t:this.instance_16}]},303).to({state:[{t:this.instance_17}]},11).wait(1));
this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_16).wait(303).to({_off:false},0).to({_off:true,alpha:1},11).wait(1));

// Calque_3
this.instance_18 = new lib.Interpoler19("synched",0);
this.instance_18.setTransform(2015.95,1512,2.0245,2.0245);
this.instance_18.alpha = 0;
this.instance_18._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_18).wait(199).to({_off:false},0).to({alpha:1},15).wait(101));

// Calque_2
this.instance_19 = new lib.Interpoler17("synched",0);
this.instance_19.setTransform(1824.1,1216.15,1.8635,1.8635,0,0,0,0.1,0.1);
this.instance_19.alpha = 0;
this.instance_19._off = true;

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_19).wait(99).to({_off:false},0).to({alpha:1},15).to({_off:true},101).wait(100));

// Calque_1
this.instance_20 = new lib.brittgaiserhSAlu33padAunsplash();
this.instance_20.setTransform(1,0,0.9996,0.9996);

this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_20).wait(99).to({_off:true},15).wait(201));

this._renderFirstFrame();

}).prototype = p = new lib.AnMovieClip();
p.nominalBounds = rect = new cjs.Rectangle(961,540,1919.4,1079.6);
p.frameBounds = [rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, new cjs.Rectangle(320.5,540,2559.9,1079.6), new cjs.Rectangle(376.5,540,2503.9,1079.6), new cjs.Rectangle(432.5,540,2447.9,1079.6), new cjs.Rectangle(488.5,540,2391.9,1079.6), new cjs.Rectangle(544.5,540,2335.9,1079.6), new cjs.Rectangle(600.5,540,2279.9,1079.6), new cjs.Rectangle(656.5,540,2223.9,1079.6), new cjs.Rectangle(712.6,540,2167.8,1079.6), new cjs.Rectangle(768.6,540,2111.8,1079.6), new cjs.Rectangle(824.6,540,2055.8,1079.6), new cjs.Rectangle(880.6,540,1999.8,1079.6), new cjs.Rectangle(936.6,540,1943.8,1079.6), rect=new cjs.Rectangle(961,540,1919.4,1079.6), rect, new cjs.Rectangle(292.4,540,2588,1079.6), new cjs.Rectangle(350.7,540,2529.6,1079.6), new cjs.Rectangle(409,540,2471.4,1079.6), new cjs.Rectangle(467.3,540,2413,1079.6), new cjs.Rectangle(525.6,540,2354.8,1079.6), new cjs.Rectangle(583.9,540,2296.5,1079.6), new cjs.Rectangle(642.2,540,2238.2,1079.6), new cjs.Rectangle(700.5,540,2179.9,1079.6), new cjs.Rectangle(758.8,540,2121.5,1079.6), new cjs.Rectangle(817.1,540,2063.3,1079.6), new cjs.Rectangle(875.4,540,2005,1079.6), new cjs.Rectangle(933.7,540,1946.7,1079.6), rect=new cjs.Rectangle(961,540,1919.4,1079.6), rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect=new cjs.Rectangle(960,540,1920.3,1080), rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect=new cjs.Rectangle(960.1,540,1920.3,1080), rect, new cjs.Rectangle(172.4,540,2708,1080), new cjs.Rectangle(239,540,2641.4,1080), new cjs.Rectangle(305.5,540,2574.8,1080), new cjs.Rectangle(372.1,540,2508.2,1080), new cjs.Rectangle(438.7,540,2441.6,1080), new cjs.Rectangle(505.3,540,2374.7,1080), new cjs.Rectangle(571.9,540,2308.1,1080), new cjs.Rectangle(638.5,540,2241.5,1080), new cjs.Rectangle(705.1,540,2174.9,1080), new cjs.Rectangle(771.7,540,2108.3,1080), new cjs.Rectangle(838.3,540,2041.7,1080), new cjs.Rectangle(904.9,540,1975.1,1080), rect=new cjs.Rectangle(960,540,1920,1080), rect, new cjs.Rectangle(172.4,540,2707.6,1080), new cjs.Rectangle(244.4,540,2635.6,1080), new cjs.Rectangle(316.4,540,2563.6,1080), new cjs.Rectangle(388.4,540,2491.6,1080), new cjs.Rectangle(460.5,540,2419.5,1080), new cjs.Rectangle(532.5,540,2347.5,1080), new cjs.Rectangle(604.5,540,2275.5,1080), new cjs.Rectangle(676.5,540,2203.5,1080), new cjs.Rectangle(748.5,540,2131.5,1080), new cjs.Rectangle(820.5,540,2059.5,1080), new cjs.Rectangle(892.6,540,1987.4,1080), rect=new cjs.Rectangle(960,540,1920,1080), rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, new cjs.Rectangle(240.1,540,2639.9,1080), new cjs.Rectangle(301.9,540,2578.1,1080), new cjs.Rectangle(363.6,540,2516.4,1080), new cjs.Rectangle(425.4,540,2454.6,1080), new cjs.Rectangle(487.1,540,2392.9,1080), new cjs.Rectangle(548.9,540,2331.1,1080), new cjs.Rectangle(610.6,540,2269.4,1080), new cjs.Rectangle(672.4,540,2207.6,1080), new cjs.Rectangle(734.1,540,2145.9,1080), new cjs.Rectangle(795.9,540,2084.1,1080), new cjs.Rectangle(857.6,540,2022.4,1080), new cjs.Rectangle(919.4,540,1960.6,1080), rect=new cjs.Rectangle(960,540,1920,1080), rect, new cjs.Rectangle(234.7,540,2645.3,1080), new cjs.Rectangle(301.9,540,2578.1,1080), new cjs.Rectangle(369.1,540,2510.9,1080), new cjs.Rectangle(436.4,540,2443.6,1080), new cjs.Rectangle(503.6,540,2376.4,1080), new cjs.Rectangle(570.8,540,2309.2,1080), new cjs.Rectangle(638.1,540,2241.9,1080), new cjs.Rectangle(705.3,540,2174.7,1080), new cjs.Rectangle(772.5,540,2107.5,1080), new cjs.Rectangle(839.8,540,2040.2,1080), new cjs.Rectangle(907,540,1973,1080), rect=new cjs.Rectangle(960,540,1920,1080), rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect=new cjs.Rectangle(960,540,1920.4,1080), rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect, rect];
// library properties:
lib.properties = {
id: '5C928D0FAC3AB54CAD79F79E9B9B8A9C',
width: 1920,
height: 1080,
fps: 25,
color: "#FFFFFF",
opacity: 1.00,
manifest: [
{src:"https://www.salonduseminaire.com/wp-content/uploads/2021/12/Salon-du-Seminaire-2022.jpg", id:"brittgaiserhSAlu33padAunsplash"},
{src:"https://www.salonduseminaire.com/wp-content/uploads/2021/12/Incentive-Salon-du-Seminaire.jpg", id:"jackalopewest02HBQ2w_yakunsplash"},
{src:"https://www.salonduseminaire.com/wp-content/uploads/2021/12/Lac-Salon-du-Seminaire.jpg", id:"leselbypeeF3pFjYIunsplash"}
],
preloads: []
};// bootstrap callback support:

(lib.Stage = function(canvas) {
createjs.Stage.call(this, canvas);
}).prototype = p = new createjs.Stage();

p.setAutoPlay = function(autoPlay) {
this.tickEnabled = autoPlay;
}
p.play = function() { this.tickEnabled = true; this.getChildAt(0).gotoAndPlay(this.getTimelinePosition()) }
p.stop = function(ms) { if(ms) this.seek(ms); this.tickEnabled = false; }
p.seek = function(ms) { this.tickEnabled = true; this.getChildAt(0).gotoAndStop(lib.properties.fps * ms / 1000); }
p.getDuration = function() { return this.getChildAt(0).totalFrames / lib.properties.fps * 1000; }

p.getTimelinePosition = function() { return this.getChildAt(0).currentFrame / lib.properties.fps * 1000; }

an.bootcompsLoaded = an.bootcompsLoaded || [];
if(!an.bootstrapListeners) {
an.bootstrapListeners=[];
}

an.bootstrapCallback=function(fnCallback) {
an.bootstrapListeners.push(fnCallback);
if(an.bootcompsLoaded.length > 0) {
for(var i=0; i<an.bootcompsLoaded.length; ++i) {
fnCallback(an.bootcompsLoaded[i]);
}
}
};

an.compositions = an.compositions || {};
an.compositions['5C928D0FAC3AB54CAD79F79E9B9B8A9C'] = {
getStage: function() { return exportRoot.stage; },
getLibrary: function() { return lib; },
getSpriteSheet: function() { return ss; },
getImages: function() { return img; }
};

an.compositionLoaded = function(id) {
an.bootcompsLoaded.push(id);
for(var j=0; j<an.bootstrapListeners.length; j++) {
an.bootstrapListeners[j](id);
}
}

an.getComposition = function(id) {
return an.compositions[id];
}


an.makeResponsive = function(isResp, respDim, isScale, scaleType, domContainers) {
var lastW, lastH, lastS=1;
window.addEventListener('resize', resizeCanvas);
resizeCanvas();
function resizeCanvas() {
var w = lib.properties.width, h = lib.properties.height;
var iw = window.innerWidth, ih=window.innerHeight;
var pRatio = window.devicePixelRatio || 1, xRatio=iw/w, yRatio=ih/h, sRatio=1;
if(isResp) {
if((respDim=='width'&&lastW==iw) || (respDim=='height'&&lastH==ih)) {
sRatio = lastS;
}
else if(!isScale) {
if(iw<w || ih<h)
sRatio = Math.min(xRatio, yRatio);
}
else if(scaleType==1) {
sRatio = Math.min(xRatio, yRatio);
}
else if(scaleType==2) {
sRatio = Math.max(xRatio, yRatio);
}
}
domContainers[0].width = w * pRatio * sRatio;
domContainers[0].height = h * pRatio * sRatio;
domContainers.forEach(function(container) {
container.style.width = w * sRatio + 'px';
container.style.height = h * sRatio + 'px';
});
stage.scaleX = pRatio*sRatio;
stage.scaleY = pRatio*sRatio;
lastW = iw; lastH = ih; lastS = sRatio;
stage.tickOnUpdate = false;
stage.update();
stage.tickOnUpdate = true;
}
}
an.handleSoundStreamOnTick = function(event) {
if(!event.paused){
var stageChild = stage.getChildAt(0);
if(!stageChild.paused || stageChild.ignorePause){
stageChild.syncStreamSounds();
}
}
}
an.handleFilterCache = function(event) {
if(!event.paused){
var target = event.target;
if(target){
if(target.filterCacheList){
for(var index = 0; index < target.filterCacheList.length ; index++){
var cacheInst = target.filterCacheList[index];
if((cacheInst.startFrame <= target.currentFrame) && (target.currentFrame <= cacheInst.endFrame)){
cacheInst.instance.cache(cacheInst.x, cacheInst.y, cacheInst.w, cacheInst.h);
}
}
}
}
}
}


})(createjs = createjs||{}, AdobeAn = AdobeAn||{});
var createjs, AdobeAn;

Back to list